34. Vypracovať prierezové dokumenty mapujúce súčasný a budúci vývoj v oblastiach hospodárskej špecializácie podľa dokumentu Poznatkami k prosperite: Stratégia inteligentnej špecializácie RIS3

 

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. B.32

Zodpovedný

Ministerstvo hospodárstva SR

Priorita PVV 2016-2020

V rámci podpory zlepšenia podmienok pre MSP sa bude vláda orientovať najmä na zlepšenie legislatívnych a administratívnych podmienok poskytovaných služieb.

Súčasný stav

Súčasná spolupráca verejných výskumno-vývojových organizácie s podnikmi na riešení ich problémov je stále nedostatočná, a to na jednej strane z dôvodu neochoty spolupracovať a nepochopenia potrieb podnikov, rozdielnosti „životných cyklov“ v podnikoch a vo verejných vedecko-výskumných organizáciách, ako aj z dôvodu nedostatku relevantných informácií potrebných pre rozhodovanie.

Globálny dopyt produktov a služieb, ktoré sú z oblastí inteligentnej špecializácie Slovenska zaznamenal v posledných dekádach nárast a prognózy hovoria o ďalšom náraste v budúcnosti. Globálny trh je otvorený pre všetky subjekty, avšak reálna dostupnosť zahraničných trhov je pre slovenské podniky výrazne limitovaná najmä kvôli nákladovým bariéram dosiahnutia a etablovania sa na týchto trhoch. Niektoré podniky sa aj napriek tomu úspešne etablovali na zahraničných trhoch a svoje výrobky dodávajú predovšetkým na trh EÚ, ale napr. aj do Ruska či Ázie. Pre ďalší rozvoj globálnej prítomnosti je nevyhnutná dostupnosť relevantných informácií umožňujúcich správne strategické rozhodovanie sa o ďalšom smerovaní rozvoja v podmienkach mimoriadnej otvorenosti slovenskej ekonomiky, na ktorú majú vplyv všetky turbulencie globálnej ekonomiky.

Dôvod zmeny

Nová aktivita

Termín plnenia

priebežne

Úloha splnená

Slovenská inovačná a energetická agentúra do februára 2018 vykonala viaceré aktivity na zozbieranie potrebných dát mapujúcich súčasný stav hospodárskej špecializácie podľa RIS3. Vyhodnotenie prác realizovaných Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, ktorá v rámci piatich doménových platforiem zozbierala údaje od celkom 577 respondentov, ktorí zastupovali firmy z oblastí, reprezentujúcich funkčné väzby na kľúčové odvetvia podľa NACE kódov, ako boli identifikované v Implementačnom pláne RIS3 schválenom EK. Každý z vytvorených dotazníkov obsahoval časti, ktoré boli zhodné pre všetky doménové platformy v rozsahu cca 75 % (jednotlivé otázky mohli byť modifikované na základe pripomienok členov pracovných skupín) a časť, ktorá bola vždy unikátna pre každú z domén. Tu sa pripravovali nielen otázky, ale SIEA participovala aj na tvorbe a popise rozvojových trendov, resp. na tvorbe tzv. integrovaných rozvojových trendov, ktoré vznikali po prvom zhodnotení výsledkov zberu a analýzy dát  na zasadnutiach jednotlivých pracovných skupín.

MH SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, vypracovalo dva materiály „Produktové línie pre doménu Dopravné prostriedky pre 21. storočie“ a „Produktové línie pre doménu Priemysel pre 21. storočie“, ktoré boli dňa 9.11.2017 schválené Radou vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.

Prínos

Vytvorenie informačných materiálov pre podporu a rozvoj jednotlivých odborov, ktoré sú oblasťami inteligentnej špecializácie SR.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk