7. Vypustiť povinnosť podnikateľa zisťovať nelegálnu prácu u zamestnancov jeho poskytovateľa služby

 

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. B.5

Zodpovedný

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Súčasný stav

PO a FO - podnikateľ podľa § 7b ods. 5 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nesmie prijať prácu alebo službu, ktorú jej na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje PO alebo FO (ďalej len „poskytovateľ služby“) prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, ak ide: a) o cezhraničné poskytovanie služby po dobu presahujúcu päť dní v období 12 mesiacov od prvého poskytnutia služby, alebo b) o vnútroštátnu dodávku práce alebo cezhraničnú dodávku práce. Ďalšie paragrafy hovoria o sankciách a povinnostiach poskytovateľa služby.

Dôvod zmeny

Z diskusie s podnikateľmi vyplynulo, že aj keď zákon hovorí o povinnostiach poskytovateľa služby na požiadanie PO alebo FO ‑  podnikateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých im dodáva prácu alebo poskytuje službu, ktoré sú potrebné na to, aby PO alebo FO - podnikateľ, mohli skontrolovať, či poskytovateľ služby neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania, v praxi je však toto najmä pri zahraničných dodávateľoch a pri veľkých dodávateľoch nerealizovateľné/nereálne. Aj keď zákon hovorí, že podnikateľ „nesmie“ prijať takúto prácu alebo službu, ak nechce platiť sankcie, musí si preveriť dodávateľa.

Z diskusie k opatreniu tiež vyplynulo, že ak je v praxi problém s personálnymi agentúrami, bolo by vhodnejšie obmedziť túto sankciu práve na ne. Tiež bolo konštatované, že odberateľ práce/služby si vie overiť nelegálnosť práce na max. 80 % a to z dôvodu veľkého množstva subdodávateľov a neexistujúcich nástrojov zisťovania.

Termín plnenia

31. 12. 2018

Úloha nesplnená/nerealizovateľná

Vyhodnotenie plnenia k 31.1.2020:

MPSVR SR pri plnení opatrenia konštatuje, že opatrenie je nezrealizovateľné, pretože povinnosť, ktorá sa žiada vypustiť neexistuje.

Argumenty, ktoré MPSVR SR použilo do plnenia opatrenia boli známe už v období, kedy opatrenie prijala vláda SR. Podľa nášho názoru malo MPSVR SR nájsť spôsob ako splniť dôvody, pre ktoré opatrenie vzniklo. Pravdepodobne je znenie opatrenia zle naformulované avšak to nemení na skutočnosti, čo by sa zavedením tohto opatrenia malo dosiahnuť, t. j. najmä nepostihovať poctivých podnikateľov generálne. Podľa MPSVR SR opatrenie, ale aj z neho vyplývajúce ciele, z ktorých by bolo zrejmé, čo sa má dosiahnuť, boli od začiatku formulované nejasne. Inšpekcia práce nepostihuje v praxi poctivých podnikateľov generálne. Poukazujeme pritom na to, že absolútna objektívna zodpovednosť je bežným inštitútom v slovenskom právnom poriadku. Z výsledkov inšpekcie práce za ostatné obdobie (počet a suma ukladanýhc pokút za "spoluzodpovednosť" v minimálnom rozsahu) pritom vyplýva, že inšpektori práce využívajú "spoluzodpovednosť" len v nevyhnutných prípadoch, keď ide o nesérióznych podnikateľov. Na uvedené skutočnosti upozornilo ministerstvo už v čase MPK k Správe o stave podnikateľského prostredia. MPSVR SR má naďalej za to, že opatrenie nemožno považovať za nesplnené, ale za nezrealizovateľné.

Prínos

Výrazné zníženie administratívnej záťaže spojené so zisťovaním nelegálnej práce u dodávateľa. Odstránenie nadmerne zaťažujúceho modelu zisťovania nelegálnej práce z dôvodu slabých nástrojov zisťovania a prenesenej zodpovednosti štátu na podnikateľov. Úspora na strane podnikateľského prostredia môže byť aj na pokute, ktorá sa pre PO a FO – podnikateľa pohybuje od 2 000 eur do 200 000 eur, a ak ide o dve a viac fyzických osôb súčasne, najmenej 5 000 eur.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk