27. Vytvoriť elektronické rozhranie s možnosťou prihlasovania sa daňových subjektov do vlastnej schránky podnikateľa pre daňové záležitosti

 

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. B.25

Zodpovedný

Ministerstvo financií SR

Priorita PVV 2016-2020

S cieľom zvýšenia efektivity správy daní a účinnosti daňových kontrol vláda podporí ďalší rozvoj procesov elektronizácie finančnej správy.

Súčasný stav

Daňové subjekty majú často potrebu zistiť stav daňových preplatkov alebo nedoplatkov a to z dôvodu vlastnej zodpovednosti voči daňovým povinnostiam a tiež z dôvodu viacerých rizík vyplývajúcich z existencie nedoplatkov. V súčasnosti chýba rýchly elektronický spôsob zistenia ich stavu.

Dôvod zmeny

Zlepšenie informovanosti podnikateľov o ich daňových preplatkoch a nedoplatkoch. Právny rámec k nemu je prijatý, potrebné je vytvorenie technického nastavenia systému.

Termín plnenia

31. 12. 2018

Nový termín plnenia:

31.12.2021

 

Úloha sa plní

MF SR požiadalo predsedu vlády SR listom č. 708225/2018 z 19.12.2018 o zmenu termínu splnenia úlohy z 31.12.2018 do 31.12.2021.  Táto úloha súvisí s práve prebiehajúcim projektom obojsmernej komunikácie pre oblasť daňovú (OBK). Nasadenie prvej fázy OBK do produktívnej prevádzky je naplánované v priebehu 4. štvrťroka 2019. Daňové subjekty  v súčasnosti majú možnosť prihlasovania sa do vlastnej schránky podnikateľa pre daňové záležitosti, možnosť podávať všetky svoje podania elektronicky. Finančné riaditeľstvo SR zasiela daňovým subjektom informáciu o nedoplatku elektronicky formou soft warningu. Technické nastavenie systému je náročné a táto úloha je čiastočne aj predmetom Národného projektu „Zefektívnenie správy daní a cla“ financovaného z prostriedkov EÚ a v neposlednom rade je Finančné riaditeľstvo SR pri implementovaní elektronickej komunikácie viazané zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

Prínos

Prehľad o preplatkoch, či nedoplatkoch na daniach.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk