31. Zabezpečiť prevádzkovanie webovej stránky o možnostiach prístupu k financovaniu podnikov

 

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. B.29

Zodpovedný

Ministerstvo hospodárstva SR

Priorita PVV 2016-2020

V rámci podpory zlepšenia podmienok pre MSP sa bude vláda orientovať najmä na zlepšenie legislatívnych a administratívnych podmienok poskytovaných služieb.

Súčasný stav

MH SR dlhodobo eviduje, že v prostredí existuje mnoho informácií týkajúcich sa podnikateľov, podnikania, jeho rôznych foriem, nástrojov, či finančnej podpory. Tieto informácie sú často nesúrodé a je potrebné ich hľadať na rôznych webových sídlach inštitúcií. MH SR v priebehu roka 2016 spracovalo deväť základných oblastí – životných situácií podnikateľa: Ako získať príspevok na podnikanie; Založenie živnosti (voľné, viazané a remeselné živnosti); Založenie právnickej osoby; Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania; Platenie daní a poplatkov; Stávam sa platcom DPH; Slovenská obchodná inšpekcia a reklamácie; Prijatie 1. zamestnanca; Ukončenie podnikania (konkurz), s cieľom rýchlej navigácie podnikateľských subjektov a zorientovania sa v potrebnej legislatíve a nájdení inštitúcií vecne príslušných k danej problematike pri riešení základných životných situácií podnikateľov. V súčasnosti nie sú dostupné informácie o životných situáciách podnikania na jednom webovom sídle. Tieto informácie sú čiastočne obsiahnuté na webových sídlach slovensko.sk, SBA, či na webových sídlach zodpovedných rezortov. Jednotlivé oblasti sú spracované do podoby stručnej informácie k danej problematike. Témy sú doplnené hyperlinkami na legislatívu cez Slov-lex a tiež hyperlinkami na webové sídla ústredných orgánov štátnej správy, ktoré sú garantované a aktualizované samotnými zodpovednými rezortmi.

Dôvod zmeny

Získať informácie o podnikaní na jednom mieste.

Termín plnenia

30. 06. 2018

Úloha splnená

MH SR v roku 2018 pripravilo témy s cieľom zabezpečiť pre verejnosť a najmä pre podnikateľské subjekty informácie s  možnosťami prístupu k  financovaniu podnikov. Zámerom je poskytnúť informácie o podnikaní na nekomerčnom webovom sídle, s cieľom rýchlej navigácie podnikateľských subjektov na kompetentné a vecne príslušné inštitúcie. Za týmto účelom bolo  spracovaných 9 tém z oblasti základných životných situácií podnikateľov zverejnených na webovom sídle MH SR. Zaujímavosťou v týchto témach sú rýchle prelinky na webové stránky, či tlačivá ústredných orgánov štátnej správy, s ktorými sa podnikateľ stretáva pri začatí podnikania, v procese a pri ukončení svojej podnikateľskej činnosti.

Prínos

Získanie potrebných a aktuálnych informácií o podnikaní na jednom mieste.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk