35. Zabezpečovať prístup k informáciám podľa čl. 7 smernice č. 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu zameraných na oblasť voľného pohybu služieb na vnútornom trhu

 

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. B.33

Zodpovedný

Ministerstvo hospodárstva SR

Priorita PVV 2016-2020

Zlepšovanie podmienok v oblasti podnikateľského prostredia.

Súčasný stav

Prevažná časť požadovaných informácií bola spracovaná a zverejnená najmä na webovom sídle MV SR, v časti e-JKM (umožňujú vybaviť viaceré formality na podnikanie na jednom mieste) a tiež na webovom sídle MH SR v časti vnútorný trh, obchod a služby.

Dôvod zmeny

Potreba aktualizácie a doplnenia informácií aj v anglickom jazyku (informácie slúžia najmä pre zahraničných podnikateľov). Informácie majú pomáhať poskytovateľom služieb predovšetkým z iných členských štátov EÚ pri ich vstupe na trh služieb v SR a pri získavaní, či nadobúdaní oprávnenia na podnikanie v službách v SR cezhranične alebo formou usadenia sa, a to prostredníctvom živnostenských úradov, ktoré sú súčasne hostiteľom JKM a tiež prostredníctvom MV SR.

Termín plnenia

30. 06. 2018

Úloha splnená

Na účely prístupu k službám boli spracované informácie a zverejnené na webovom sídle MH SR, časť EÚ/vnútorný trh ako kontakty a činnosti organizácií v oblasti služieb, opravné prostriedky proti rozhodnutiam orgánov, a tiež výklad cezhraničného poskytovania služieb. Informácie doplnili už niektoré zverejnené informácie. Základom požiadavky na informácie podľa čl. 7 smernice je zverejnenie podmienok nadobúdania  oprávnenia zahraničných osôb z EÚ na podnikanie v službách v SR. Tieto spracovalo a zverejnilo na svojom webovom sídle MV SR (odbor živnostenského podnikania) v časti Jednotné kontaktné miesta. MV SR zverejnilo tieto informácie aj v anglickom jazyku.

Prínos

Lepšia orientácia v podmienkach podnikania, najmä pri začatí podnikania.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk