26. Zaviesť hodnotenie daňových subjektov na základe spoľahlivosti

 

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. B.24

Zodpovedný

Ministerstvo financií SR

Priorita PVV 2016-2020

Vláda v rámci podpory dobrovoľného plnenia daňových povinností zanalyzuje zavedenie možnosti hodnotenia daňových subjektov na  základe spoľahlivosti.

Súčasný stav

V súčasnosti neexistuje objektívne hodnotenie daňových subjektov, na základe ktorého by FS SR pristupovala diferencovane k jednotlivým subjektom podľa ich zodpovednosti a poctivosti voči svojím povinnostiam.

Dôvod zmeny

Zníženie zaťaženia podnikateľov s pozitívnym indexom spoľahlivosti.

Termín plnenia

01. 01. 2018

Úloha splnená

Zákonom č. 267/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa rozšíril § 2 o písm. h)  a § 53d o index daňovej spoľahlivosti hodnotenia daňového subjektu na základe plnenia jeho povinností voči finančnej správe. Zákon nadobudol účinnosť od 1.1.2018. Kritériá týkajúce sa určenia oprávnenosti daňového subjektu na osobitné daňové režimy a zoznam osobitných daňových režimov sú zverejnené na  webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.

Prínos

Diferencovaný prístup FS SR k poctivým a menej poctivým podnikateľom z pohľadu platenia daní.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk