15. Zaviesť jednotný formulár na stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia, ktoré pomôžu zefektívniť proces stavebného konania

 

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. B.16

Zodpovedný

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Priorita PVV 2016-2020

Vláda sa zameria aj na celkové znižovanie administratívnej záťaže podnikateľov v stavebníctve.

Medzi ďalšie priority vlády bude patriť zjednodušenie pravidiel a skrátenie stavebného konania, zlepšenie informačného systému o realizovaných stavbách zavedením jednotných formulárov na stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia.

Súčasný stav

Povinnosť podať žiadosť o stavebné povolenie ukladá § 54 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. V súčasnosti jednotný formulár neexistuje. Navrhované formuláre budú jednotné pre územie Slovenska, pre všetky stavebné úrady.

Dôvod zmeny

Zjednotenie aplikačného postupu stavebných úradov, zrýchlenie a zefektívnenie povoľovacieho postupu.

Termín plnenia

31. 12. 2019

Úloha nesplnená

Podľa predloženého materiálu „Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia“ patrí medzi priority vlády „zjednodušenie pravidiel a skrátenie stavebného konania, zlepšenie informačného systému o realizovaných stavbách zavedením jednotných formulárov na stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia“. „ ...V súčasnosti jednotný formulár neexistuje. Navrhované formuláre budú jednotné pre územie Slovenska, pre všetky stavebné úrady. Dôvodom zmeny je zjednotenie aplikačného postupu stavebných úradov, zrýchlenie a zefektívnenie povoľovacieho postupu“. Na zabezpečenie je navrhnuté opatrenie č. 15, ktoré je zahrnuté v skupine 2.2 Služby verejnej správy. Táto skupina zahŕňa otázky zlepšenia elektronickej komunikácie a informovanosti s verejnou a štátnou správou či služby jednotného kontaktného miesta, a teda týka sa aj elektronických formulárov podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o eGov“), i keď to nie je výslovne uvedené.

V zmysle ustanovení zákona o eGov elektronické formuláre pre elektronické podania a elektronické formuláre pre elektronické úradné dokumenty, ich náležitosti a štruktúru určuje vždy ústredný orgán štátnej správy v danej oblasti (resp. obce v rámci originálnej pôsobnosti), ktoré musia byť vydané v súlade s výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.  Podľa § 60b ods. 2 zákona o eGov, orgán verejnej moci bol od 1. novembra 2016 do 31. januára 2018 oprávnený pri výkone verejnej moci elektronicky postupovať aj podľa osobitných predpisov, ak ustanovujú odlišnú úpravu postupu orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky a odlišné náležitosti elektronickej podoby návrhu na začatie konania, žaloby, žiadosti, sťažnosti, vyjadrenia, stanoviska, ohlásenia alebo iného obdobného dokumentu, ktoré sa v konaní predkladajú orgánu verejnej moci, alebo odlišné náležitosti elektronickej podoby rozhodnutia, žiadosti, vyjadrenia, stanoviska alebo iného dokumentu, ktoré v konaní vydáva orgán verejnej moci ako tento zákon. V zmysle zákona o eGov bolo do 1. februára 2018 možné namiesto elektronických formulárov použiť aj bežný elektronický dokument. Výnimka platila rovnako ako pri podaniach aj na vytváranie úradných dokumentov. V súčasnosti už nie je možné použiť ustanovenie § 60b ods. 2 zákona o eGov, takže platí všeobecná povinnosť používať pri výkone verejnej moci elektronické formuláre v zmysle zákona o eGov.

Navrhované opatrenie úzko súvisí s opatrením č. B.19. z uznesenia vlády SR č. 51/2019 k návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia III., ktoré ukladá ministrovi dopravy a výstavby úlohu „v spolupráci s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu vytvoriť elektronické úložisko na účely zdieľania projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu“ s termínom do 30. júna 2020. Úloha B.16. je priamo premietnutá do pripravovaných projektov elektronizácie vo výstavbe [ISVS   Registre Informačného systému o výstavbe (Registre ISV) a ISVS – Elektronické úložisko projektovej dokumentácie (EÚPD)].

Prínos

Zníženie administratívneho zaťaženia podnikania, úspora časových nákladov vypĺňania dvoch obsahovo podobných formulárov.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk