28. Zaviesť možnosť predvyplnenia daňového priznania k motorovému vozidlu Finančnou správou SR

 

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. B.26

Zodpovedný

Ministerstvo financií SR

Priorita PVV 2016-2020

S cieľom zvýšenia efektivity správy daní a účinnosti daňových kontrol vláda podporí ďalší rozvoj procesov elektronizácie finančnej správy aj so zameraním na elektronickú výmenu potrebných informácií s daňovými správami iných štátov.

Súčasný stav

Daňovník pri vypĺňaní daňového priznania k motorovému vozidlu musí vypĺňať údaje o vozidle pre správne vypočítanie dane.

Termín plnenia

01. 02. 2019

Úloha splnená

Finančná správa doručuje predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel daňovým subjektom s povinnou elektronickou komunikáciou so správcom dane počnúc zdaňovacím obdobím 2017, ktoré doručuje od januára 2018. Úloha sa priebežne plní, vždy v mesiaci január, počnúc rokom 2018, odkedy sú predvyplnené tlačivá k dani z motorových vozidiel zasielané do el. schránky daňovníka.

Prínos

Zasielanie predvyplnených elektronických daňových priznaní k dani z motorového vozidla daňovníkom s povinnosťou elektronického doručovania do elektronickej schránky daňovníka; povinnosť daňovníka podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel tým nie je dotknutá. Vo vygenerovanom daňovom priznaní budú predvyplnené všetky údaje zo spracovaných daňových priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, (vrátane údajov o vozidle a dani a údaje z neštruktúrovaných oznámení o zániku daňovej povinnosti daňovníka), čím dôjde k časovej úspore.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk