17. Zaviesť možnosť získať výpis zo živnostenského registra na integrovaných obslužných miestach občana (IOMO)

 

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. B.10

Zodpovední

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR

Súčasný stav

Momentálne je možné získať výpis zo živnostenského registra na odboroch živnostenského podnikania okresných úradov listinne alebo elektronicky. K elektronickému podaniu posielanému na okresné (živnostenské) úrady sa vyžaduje: registrácia žiadateľa na Ústrednom portáli verejnej správy SR, kvalifikovaný elektronický podpis, vyplnenie príslušného elektronického formulára a jeho podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom navrhovateľa, naskenované prílohy k návrhu podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom navrhovateľa.

IOMO má slúžiť na vybavovanie úradných záležitostí. IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste, kde je možné vybaviť: Výpis/Odpis z registra trestov; Výpis z Listu vlastníctva; Výpis z Obchodného registra. Služby IOMO sú v súčasnosti dostupné na viac ako 600 pobočkách Slovenskej pošty, pričom IOMO postupne vznikne v ďalších 973 mestách a obciach s matrikou, 38 obciach bez matriky a 80 klientskych centrách Ministerstva vnútra SR. Ďalšie rozšírenie tejto siete pracovísk v budúcnosti nie je vylúčené.

Dôvod zmeny

Zlepšenie postavenia SR v hodnotení Svetovej banky Doing Business

Termín plnenia

31. 12. 2018

Úloha nesplnená

Prijatím zákona č. 177/2018 o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii) opatrenie stratilo význam.

Integrované obslužné miesta neposkytujú službu výpisu zo živnostenského registra. Jeden z dôvodov je aj portál OverSi, ktorého úlohou je pomôcť orgánom verejnej moci implementovať zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Portál OverSi je v gescii ÚPPVII a poskytuje výpisy zo živnostenského registra, z obchodného registra, z katastra nehnuteľností (od  1. septembra 2018) a výpisy a odpisy z registra trestov (od 1. januára 2019). Tieto výpisy už viac občania nie sú povinní  predkladať na úradoch, úradníci si ich nájdu na portáli OverSI. Už počas prvého mesiaca od nadobudnutia účinnosti zákona proti byrokracii sa na portáli OverSi zaregistrovalo vyše 16 000 užívateľov, ktorí získali prostredníctvom tohto portálu viac ako 10 000 výpisov z listov vlastníctva, z obchodného a živnostenského registra. Rozširovanie služieb IOM o tie isté, ktoré poskytuje portál OverSi by bolo neekonomické. MV SR nevylučuje, že sa v budúcnosti môže IOM integrovať na register právnických osôb
a tým pádom by vedelo poskytovať aj spomínanú službu, avšak vynaložené finančné prostriedky na zmenovú požiadavku musia byť zdôvodnené adekvátnym prínosom pre projekt/občana.

Prínos

Získanie výpisu zo živnostenského registra aj na obslužnom mieste občana IOMO, službu poskytuje Slovenská pošta na pracoviskách rovnomerne rozmiestnených po celom Slovensku. Úspora času vzhľadom na možnosť vybavenia na jednom mieste.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk