9. Zaviesť službu sledovania zmien na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností

 

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. B.28

Zodpovedný

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Súčasný stav

Zákonom č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov je umožnené sledovať údaje katastra vo forme výpisu z katastra nehnuteľností na niektorom z portálov prevádzkovaných Úradom geodézie, kartografie a katastra SR, alebo osobnou návštevou príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru. Zároveň je uložená povinnosť podnikateľom podnikajúcim v oblasti geodézie a kartografie požiadať o podklady na vykonávanie geodetických a kartografických činností a povinnosť poskytnúť výsledky geodetických a kartografických činností.

Dôvod zmeny

Elektronizácia služby katastra nehnuteľností.

Termín plnenia

31. 12. 2018

Úloha splnená

Dňa 17.09.2018 ÚGKK SR rozšíril a sprístupnil verejnosti prostredníctvom portálu Elektronické služby katastra nehnuteľností v časti „Elektronické služby“ poskytovanie elektronických služieb o novú elektronickú službu „Sledovanie zmien v katastri nehnuteľností“ s cieľom zaistiť informovanosť vlastníkov nehnuteľností, či iných osôb oprávnených z práv k nehnuteľnostiam, že v katastri nehnuteľností dochádza k zmene na sledovaných nehnuteľnostiach. Ide o zvýšenie ochrany práv k nehnuteľnostiam zapísaných v katastri nehnuteľností, čo má v konečnom dôsledku prispieť k zabráneniu podvodov pri nakladaní s nehnuteľnosťami. Služba je určená fyzickým a právnickým osobám. Aktivovaná služba užívateľa počas zvoleného časového obdobia (30 dní, 60 dní, 90 dní alebo 360 dní) automaticky informuje o tom, že na predmete služby došlo k zmene v katastri nehnuteľností. Zmenou sa rozumie vyznačenie plomby, vykonanie vkladu alebo záznamu, či zápis poznámky. Služba je prevádzkovaná podľa § 69 ods. 8 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 60b vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

Prínos

V prípade služby sledovania zmien na liste vlastníctva, ako navrhuje opatrenie, dôjde k zníženiu administratívnych nákladov, ako aj k úspore z časového hľadiska cca 39 minút na jedného podnikateľa. Zavedenie tejto služby bude okrem geodetickej verejnosti znamenať prínos aj pre každého podnikateľa, ktorý čerpá údaje z katastra nehnuteľností a v konečnom dôsledku aj pre každého občana. Administratívne náklady v prípade podania žiadosti zo strany podnikateľa o výpis z listu vlastníctva sú 17 eur (na jedného podnikateľa).

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk