14. Zaviesť systém kontrol počas zhotovovania stavby

 

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. B.15

Zodpovedný

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Priorita PVV 2016-2020

Vláda vytvorí predpoklady na systematické zlepšovanie postavenia SR voči krajinám OECD a EÚ v hodnoteniach podnikateľského prostredia, napríklad postavenie SR v Doing Business.

Vláda sa zameria aj na celkové znižovanie administratívnej záťaže podnikateľov v stavebníctve.

Medzi ďalšie priority vlády bude patriť zjednodušenie pravidiel a skrátenie stavebného konania, zlepšenie informačného systému o realizovaných stavbách zavedením jednotných formulárov na stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia.

Súčasný stav

Ide o zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Okrem SR a ČR žiadna krajina nemá územné konanie. V ostatných krajinách existujú tzv. regulačné plány. V súčasnosti je stavebné konanie v kompetencii stavebných úradov a v praxi ide o rozhodovanie na úrovni mesta/obce.

Dôvod zmeny

Aplikačná prax, jednotný spôsob tvorby územných plánov, zvýšenie profesionalizácie, zavedenie elektronickej komunikácie a sledovanie procesu stavebného povoľovania od začiatku procesu, zrýchlenie stavebného konania tým, že by sa v územnom konaní doriešilo čo má byť a za akých podmienok, t. j. jasné podmienky zastavania, rýchlejšie plnenie informačných povinností a obmedzenie časovo náročného osobného styku s úradmi.

Termín plnenia

31. 12. 2019

Úloha nesplnená

Opatrenie je zapracované v návrhu zákona o výstavbe, ktorý  bol od 16.04.2019 do 10.05.2019 predmetom medzirezortného pripomienkového konania. K návrhu zákona bolo uplatnených 2 736 pripomienok, z toho 1 190 zásadných. Návrh zákona zavádza inštitút kontrolných prehliadok. Kontrolné prehliadky stavby sú dôležitým nástrojom na priebežnú kontrolu kvality výstavby a harmonogramu výstavby. Kontrolné prehliadky stavby sú povinné pri zhotovovaní vyhradených stavieb, pri ostatných stavbách sa uskutočnia, ak tak určil správny orgán. Na návrh projektanta sa môže uskutočniť aj mimoriadna kontrolná prehliadka. Návrh zákona bol predložený dňa 6.12.2019 na rokovanie vlády SR. Prerokovanie materiálu bolo na rokovaní vlády dňa 15.01.2020 prerušené.

Prínos

Prijatie súboru opatrení týkajúcich sa stavebníctva má potenciál zlepšiť postavenie SR v hodnotení Doing Business v rámci indikátora Získavanie stavebných povolení predovšetkým prostredníctvom zníženia času trvania celého stavebného procesu, ktorý sa končí vkladom stavby do katastra nehnuteľností, a rovnako aj zvýšením hodnoty Indexu kontroly kvality stavby, ktorý hodnotenie Doing Business takisto sleduje. Implementácia celého súboru opatrení môže zlepšiť postavenie Slovenska v rámci vyššie spomínaného indikátora až o 89 miest, z aktuálneho 103. na 14. miesto. Zrušenie procesu územného rozhodovania v rámci stavebného zákona znamená ušetrenie 150 dní v súčasnosti vykazovaných pri uvedenom indikátore v hodnotení Doing Business.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk