16. Zjednodušenie vybavenia elektronických podaní na úseku evidovania vozidiel

 

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. B.8

Zodpovedný

Ministerstvo vnútra SR

Súčasný stav

Novelou č. 388/2013 Z. z., sa doplnil zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke o možnosť vykonávania elektronických podaní na úseku evidovania vozidiel pre verejnosť. Vlastník vozidla v súčasnosti môže pri evidovaní vozidiel využívať aj elektronické služby, pri ktorých je povinný byť držiteľom elektronického občianskeho preukazu, tzv. eID karty. Elektronická služba v súčasnosti funguje tak, že vlastník vozidla vyplní elektronický formulár, podpíše ho kvalifikovaným elektronickým podpisom, potvrdí odoslanie elektronickej žiadosti, uhradí správny poplatok, ak je služba spoplatnená, na výzvu sa dostaví na orgán Policajného zboru SR, príslušného podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla nového držiteľa vozidla, k prevzatiu osvedčenia o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom – výzva sa zasiela do elektronickej schránky vlastníka vozidla. Pri prevzatí dokladov a tabuliek s evidenčným číslom je potrebné, aby majiteľ vozidla preukázal:  

  • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,  
  • oslobodenie od platenia správneho poplatku alebo dôvod zníženia výšky poplatku, ak to bolo súčasťou elektronickej služby.

Dôvod zmeny

Zdokonaliť elektronickú službu zriadením jedného pracoviska, ktoré vlastníkovi vozidla po zaslaní elektronického formulára, zašle prostredníctvom kuriérnej služby osvedčenia o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom. Vlastník vozidla si teda bude môcť zaevidovať vozidlo kdekoľvek prostredníctvom elektronickej služby a následne sa nebude musieť dostaviť na príslušný orgán Policajného zboru SR, ale vytvorené jednotné pracovisko mu všetky potrebné dokumenty zašle prostredníctvom kuriéra.

Termín plnenia

31. 12. 2018

Úloha splnená

Odbor dokladov a evidencií PPZ spracoval návrh novely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorá je v súčasnosti predmetom schvaľovacieho procesu. Cieľ opatrenia je naplnený zmenou/doplnením: § 115 ods. 8; § 116a ods. 6; § 117 ods. 6; § 119 ods. 7 a § 132a ods. 3.
Jednoducho povedané: Orgán Policajného zboru prihlási vozidlo do evidencie vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznáéi vykonanie tejto zmeny. Orgán Policajného zboru pri prihlásení vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel zasiela osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľku s evidenčným číslom na adresu určenú prevádzkovateľom vozidla. Držiteľ vozidla je povinný pri prevzatí osvedčenia o evidencii časť II a tabuľky s evidenčným číslom predchádzajúce osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľku s evidenčným číslom odovzdať doručovacej službe; ak tak neurobí, osvedčenie o evidencii časť I a časť II a tabuľku s evidenčným číslom mu doručovacia služba neodovzdá. 

Prínos

Zjednodušenie komunikácie s orgánmi Policajného zboru SR pri evidencii vozidiel spočívajúce v tom, že pri podaní elektronickej žiadosti sa už vlastník vozidla nebude musieť dostaviť na dopravný inšpektorát, aby si vyzdvihol osvedčenia o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom, ale tieto mu budú doručené. Zdokonalenie elektronickej služby a vytvorenie jednotného pracoviska umožní vlastníkom vozidiel vykonať úkony, pre ktoré sa v súčasnosti musia dostaviť na dopravný inšpektorát. Týmto opatrením sa tak ušetrí čas aj finančné prostriedky spojené s návštevou dopravného inšpektorátu.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk