20. Znížiť administratívnu záťaž podnikateľov v nadväznosti na povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

 

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. B.17

Zodpovedný

Ministerstvo životného prostredia SR

Súčasný stav

Podľa súčasnej právnej normy je zavedená tzv. rozšírená zodpovednosť výrobcov. To znamená, že výrobca je ten, kto uviedol vyhradený výrobok  prvýkrát na trh SR. Výrobca je povinný sa o tento výrobok postarať počas všetkých fáz životného cyklu výrobku, od jeho výroby až po spotrebu a vznik odpadu. Rozšírená zodpovednosť výrobcov sa vzťahuje na tzv. vyhradené výrobky, teda: obaly, neobalové výrobky, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, pneumatiky, vozidlá. Povinná osoba zo zákona o obaloch spadá podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) pod pojem výrobca obalov aj keď žiadny obal nevyrába: povinná osoba je teda výrobca obalov. Medzi povinnosti výrobcov vyhradených výrobkov patri okrem iného aj viesť evidenciu, archiváciu a ohlasovanie MŽP SR.

Dôvod zmeny

Z diskusie s podnikateľskou obcou vyplynula potreba vytvorenia elektronického evidenčného systému podľa § 103 zákona o odpadoch, ktorý by prepájal štátnu správu, prevádzkovateľov a spoločnosti podnikajúce v oblasti nakladania s odpadmi, čím by došlo k zníženiu nutnosti papierového zaťaženia prevádzkovateľov a spoločností podnikajúcich v oblasti nakladania s odpadmi, duplicitného zasielania totožných údajov na rôzne inštitúcie (napr. zasielanie sprievodných listov nebezpečných odpadov, hlásení o nakladaní s odpadmi, potvrdenia o zhodnotení odpadov - šrotu, výkazníctvo o obaloch, atď.). Prínosom by bolo aj zlepšenie informovanosti prevádzkovateľov o možnostiach iných spoločností podnikajúcich v oblasti nakladania s odpadmi pri rozhodovaní ako nakladať s produkovanými odpadmi.

Termín plnenia

31. 12. 2018

Úloha v plnení

Opatrenie je v plnení. Legislatívna úprava § 103 zákona o odpadoch bola novelizovaná zákonom č. 302/2019 z 11. septembra 2019. V decembri 2018 bola spustená prvá časť Informačného systému odpadového hospodárstva. Od januára 2019 časť podnikateľského prostredia môže komunikovať - zasielať hlásenia - elektronicky priamo do Informačného systému odpadového hospodárstva. Od januára 2020 bude možnosť pre všetky podnikateľské subjekty podávať hlásenia v zmysle § 13 až § 19  vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti elektronicky priamo do Informačného systému odpadového hospodárstva.

Prínos

Očakáva sa zjednodušenie prístupnosti, časová úspora a tiež úspora finančných nákladov oproti predkladaniu dokumentov papierovo. Zavedením elektronického vykazovania sa okrem časovej úspory cca 20 min., ušetrí aj cca 1,9 eur na jedného podnikateľa a jednu povinnosť pri ohlasovaní MŽP SR.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk