2. Zrušenie pokuty a penále pre zamestnávateľa v súvislosti s nepravdivým čestným vyhlásením zamestnanca pracujúceho na dohodu o brigádnickej práci študentov

 

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. B.2

Zodpovedný

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Priorita PVV 2016-2020

Vláda bude znižovať administratívnu záťaž spojenú so sociálnym poistením. Bude pokračovať v prijímaní opatrení, ktoré povedú k ďalšiemu zníženiu administratívnej záťaže zamestnancov, zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činných osôb a ďalších poistencov, a posilní proklientský prístup týchto inštitúcií.

Súčasný stav

§ 227a ods. 2 písm. c) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov hovorí, že fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov je povinná predložiť zamestnávateľovi písomné čestné vyhlásenie, že si právo podľa odseku 1 súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci. Podnikateľ, ktorý podpísal s takýmto študentom dohodu, v praxi nemá možnosť overiť si, či dotyčný študent nepodpísal takéto vyhlásenie aj u ďalších zamestnávateľov. Sociálna poisťovňa má pritom možnosť overiť si tieto skutočnosti podľa rodného čísla študenta ihneď po prihlásení študenta do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia a včas upozorniť na takéto porušenie podnikateľov. Aj v tomto prípade platia pokuty podľa § 239 až do výšky 16 596,96 eur a penále podľa § 240.

Dôvod zmeny

Explicitne zákon neukladá povinnosť podnikateľa skúmať pravdivosť čestného vyhlásenia, prakticky však dochádza zo strany Sociálnej poisťovne k následnému vyrubeniu pokút za nepravdivé čestné vyhlásenie. Ak Sociálna poisťovňa zistí, že išlo o takého nepravdivé vyhlásenie, povinnosťou podnikateľa je nielen doplatiť spätne a často s veľkým časovým odstupom odvody, ale aj prerobiť všetky doklady (administratívna záťaž). Pri zistení viacnásobne uplatnenej výnimky Sociálna poisťovňa kontaktuje zamestnávateľa, ktorý musí opraviť register, mesačné výkazy a doplatiť poistné. Podnikatelia sú zodpovední za správny odvod poistného i napriek tomu, že nemajú možnosť zistiť pravdivosť čestného prehlásenia u ostatných podnikateľov a vychádzajú len z čestného prehlásenia, ktoré dostali od študenta. Zástupcovia podnikateľov konštatovali, že odvody z takýchto dohôd študentov sú relatívne nízke, avšak predstavujú významnú administratívnu záťaž tak pre podnikateľa ako aj pre Sociálnu poisťovňu.

Termín plnenia

30. 06. 2018

Úloha splnená

Opatrenie „zrušenie penále“ sa realizuje formou predchádzania penalizovaniu zamestnávateľa ako dôsledku nečestného správania dohodára študenta alebo poberateľa dôchodku za nesprávne uplatnenie výnimky z platenia poistného na dôchodkové poistenie.
Na prechodné obdobie od 1.7.2018 do zavedenia ročného zúčtovania v sociálnom poistení (RZ) od 1.1.2022, kedy sa v Sociálnej poisťovni (SP) vytvorí evidencia uplatňovaných odvodových úľav zamestnancami dohodármi, sa prijalo opatrenie nelegislatívnej povahy, ktoré spočívalo v implementovaní tzv. technickej hlášky v portáli elektronického zberu údajov (EZU) SP pre zamestnávateľov pri prihlasovaní študentov a dôchodcov s uplatnenou výnimkou v nasledovanom znení: „Prihlasujete zamestnanca, ktorý je už prihlásený ako zamestnanec s výnimkou z dôchodkového poistenia. Informácia nie je právne záväzná a má len informatívny charakter. V súvislosti s uplatnením výnimky z dôchodkového poistenia odporúčame kontaktovať zamestnanca, nakoľko v jednom kalendárnom mesiaci môže určiť takú výnimku len k jednej dohode.“ V období od 1.1.2022 (od zavedenia RZ), bude SP viesť evidenciu uplatňovaných odvodových úľav (OOP) vytváranú najmä na základe Registračného listu FO – prihláška/odhláška. SP bude na základe tejto evidencie sprístupňovať zamestnávateľovi informáciu o nemožnosti uplatnenia OOP, ak je už uplatnená v rovnakom čase pri inej dohode. V praxi to bude znamenať, že ak zamestnávateľ prihlasuje dohodára s OOP (napr. študent – dohodár) a SP zistí z evidencie uplatňovaných OOP, že si tento dohodár uplatňuje v rovnakom období zúčtovacieho obdobia OOP z inej dohody, informuje o tejto skutočnosti zamestnávateľa s upozornením, že do ukončenia uplatňovania existujúcej OOP sa nemôže v prihlasovanom právnom vzťahu OOP uplatniť s poukázaním na zásadu, v zmysle ktorej si dohodár v rovnakom čase v zúčtovacom období môže uplatniť OOP len z jednej dohody. Odstráni sa dopad nečestného správania dohodára (študenta a dôchodcu) na zamestnávateľa, na ktorý poukázala Medzirezortná skupina na najvyššej úrovni pre Doing Business, keď si dohodár v rovnakom čase uplatnil odvodovú úľavu na dve a viac dohôd. Spôsob sprístupnenia informácií potrebných na uplatnenie OOP určí SP. V súvislosti so zavedením evidencie uplatňovaných OOP z dôvodu nadbytočnosti sa vypúšťa povinnosť dohodára s OOP predkladať čestné vyhlásenie o neuplatňovaní OOP u viacerých zamestnávateľov v rovnakom čase. SP ako vykonávateľ sociálneho poistenia neeviduje, že by zobrazovanie hlášky fungovalo v aplikačnej praxi nesprávne.

Prínos

Predpokladá sa, že ušetrené administratívne náklady budú predstavovať na jedného podnikateľa cca 135 eur a celého podnikateľského prostredia cca 1,44 mil. eur.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk