29. Zvýšiť superodpočet výdavkov na výskum a vývoj na úroveň 100 %

 

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. B.27

Zodpovední

Ministerstvo financií SR,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Priorita PVV 2016-2020

Vláda sa zasadí o vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj podnikového výskumu, vývoja a inovácií a nastavenie efektívnych nástrojov pre motiváciu priemyselného sektora na podporu výskumu.

Súčasný stav

Slovensko má v rámci krajín V4 najnižšiu mieru podpory výskumu a vývoja z hľadiska uznateľnosti výdavkov podnikateľských subjektov na tieto účely. Od roku 2015 bol § 30c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zavedený odpočet výdavkov na VaV formou daňového zvýhodnenia s cieľom podporiť investície podnikateľského sektora do vedy a výskumu. V zdaňovacom období 2015 si tzv. superodpočet uplatnilo 84 subjektov v objeme 9,2 mil. eur. Tieto subjekty zaplatili daň v objeme 63,3 mil. eur (2,2 % celkového výnosu DPPO). Daňová úľava nemala zásadný motivačný účinok pre nové a malé firmy. Využili ju najmä na trhu dlhodobo úspešné a etablované firmy. Približne 69 % objemu si uplatnili veľké firmy s počtom 100 a viac zamestnancov. MSP tvorili na uvedenej úľave 31 %. Nízke využitie inštitútu tzv. superodpočtu môže mať rôzne príčiny.

Dôvod zmeny

Zvýšiť podiel privátnych zdrojov na financovaní VaV tak, aby tento podiel dosiahol štandardnú európsku úroveň (súkromné:verejné - 2:1). Zároveň motivovať podnikateľov realizovať výskumné aktivity v rámci ich podnikania a vynakladať väčšie objemy vlastných prostriedkov v oblasti VaV, ako aj tvoriť pracovné miesta pre vedeckých pracovníkov najmä z radov absolventov.

Termín plnenia

31. 12. 2017

Úloha plnená

Úloha bol splnená novelizáciou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorú schválil parlament 7. decembra 2017. Touto novelizáciou dochádza k zvýšeniu percentuálnej sadzby superodpočtu výdavkov na výskum a vývoj v bežnom zdaňovacom období. Za každý zrealizovaný projekt výskumu a vývoja bude možné odpočítať 100 % výdavkov.

Prínos

Zvýšenie superodpočtu na jednej strane znamená stratu/výpadok príjmov štátu, na druhej strane realizácia výstupov aplikovaného výskumu vo forme výrobkov alebo služieb zakladá navýšenie príjmovej časti daňovníka s potenciálom vyšších odvodov daní do štátnej pokladnice. Ide o nástroj zatraktívnenia podnikania, motivácie zahraničných investícií do centier VaV na Slovensku (v súčasnosti existuje šesť), zvýšenia konkurencieschopnosti ekonomiky SR, záujmu podnikateľskej sféry o  zavedenie a rozvoj VaV, priblíženie sa k európskym štandardom v podiele investícií do VaV na HDP, ako nástroj plnenia cieľa RIS3 (% HDP na VaV, podiel investícií podnikateľskej sféry na celkových výdavkoch na VaV) a plnenia jednej z priorít Agendy 2030. 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk