1. Zrušiť povinnosť zamestnávateľa oznámiť Sociálnej poisťovne začiatok a skončenie čerpania MD alebo RD zamestnancom do 8 dní od začiatku čerpania a do 8 dní od skončenia čerpania MD alebo RD

 

Uznesenie vlády SR č. 228/2018, úloha č. B.1 - SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MPSVR SR

Znenie opatrenia:

Zrušiť povinnosť zamestnávateľa oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom do ôsmich dní od začiatku čerpania a do ôsmich dní od skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.

Súčasný stav

Podľa § 231 ods. 1 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení je zamestnávateľ povinný oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom do ôsmich dní od začiatku čerpania a do ôsmich dní od skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky

Popis záťaže

Administratívne náklady: ohlásenie, oznámenie a poskytnutie informácie.

Dokopy vzniknuté administratívne náklady vo výške 6,67 eura na každú materskú/rodičovskú dovolenku na strane zamestnávateľa.  

Dôvody na zmenu (argumenty)

Odbúranie nadmernej a neopodstatnenej administratívnej záťaže pre podnikateľov, pretože týmito informáciami už Sociálna poisťovňa disponuje.

Termín realizácie opatrenia

31. 12. 2018

Úloha splnená

Legislatívnou úpravou zákona o sociálnom poistení platnou od 19.11.2018. S účinnosťou od 1.1.2022 je zrušená povinnosť zamestnávateľa oznamovať pobočke SP začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.povinnosti zamestnávateľa oznamovať pobočke SP začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ustanovené zákonom o sociálnom poistení sú zrušené.

Prínos

Uvedeným opatrením sa predíde zbytočnému administratívnemu zaťažovaniu zamestnávateľa oznamovať údaje, ktoré má Sociálna poisťovňa z vlastnej činnosti.

Popis vybraných vplyvov

Opatrenie nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy.

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.

Uvedeným opatrením sa predíde zbytočnému  administratívnemu zaťažovaniu zamestnávateľa oznamovať údaje, ktoré má Sociálna poisťovňa z vlastnej činnosti, t. j. zamestnávateľ nebude musieť ohlasovať začatie/ukončenie materskej, či rodičovskej dovolenky. Kvantifikácia MPSVR SR – vychádza sa z časovej náročnosti 30 min., čo je časový fond potrebný na  predloženie dokladu/dokumentu elektronicky (zasiela sa zmena registračného listu) a z celkovej ceny práce 13,34 eura za hodinu (zdroj: Úplné náklady práce v roku 2016 – Štatistický úrad SR), t. j. výsledok úspory na úkone cca 6,67 eura.

Pre rok 2022 sa predpokladá, že na jeden úkon zamestnávateľ ušetrí na administratívnych nákladoch cca 8,12 eura. Celkovo sa v podnikateľskom prostredí v roku 2022 predpokladá úspora cca 0,83 mil. eur.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk