II. antibyrokratický balíček opatrení

aktualizácia: jún 2020

 

Dňa 16. mája 2018 bol uznesením vlády SR č. 228/2018 schválený II. antibyrokratický balíček opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia.

II. antibyrokratický balíček je výsledkom širokého konsenzu ústredných orgánov štátnej správy. Základom pre vypracovanie materiálu bolo celkom 200 podnetov, či už podnikateľského prostredia alebo ministerstiev.

Cieľom 23 opatrení je zníženie regulačného zaťaženia podnikateľov takmer o 7,4 mil. eur ročne. 

Súbor opatrení obsahuje aj 5 návrhov na realizáciu analýz (úlohy C.1 - C.5 uznesenia vlády SR č. 228/2018), ktoré neskôr budú podkladom na nové opatrenia.

 

II. antibyrokratický balíček opatrení

Názov materiálu: Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia II. - nové znenie

Číslo uznesenia vlády SR: 228/2018

Dátum schválenia: 16. mája 2018

Počet opatrení: 23 (+ 5 analýz)

 

TLAČOVÁ SPRÁVA MH SR z 16.05.2018

 

 

Odpočet plnenia opatrení z II. antibyrokratického balíčka k 31.12.2019:

 

K 31.12.2019 bolo z II. balíčka celkovo splnených 17 opatrení, nesplnené je 1 opatrenie a v plnení ostáva 5 opatrení.

 

Úplný odpočet plnenia opatrení I. až III. antibyrokratického balíčka opatrení je súčasťou Správy o stave podnikateľského prostredia v SR za rok 2019, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 352/2020 dňa 4. júna 2020.

(Príloha č. 6: Vyhodnotenie plnenia opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku k 31. 12. 2019).

 

V nasledovnom prehľade opatrení II. antibyrokratického balíčka je ku každému opatreniu uvedený i stav jeho plnenia k 31.12.2019 tak, ako je uvedený v Správe o stave podnikateľského prostredia v SR za rok 2019.

 

(Poznámka: jednotlivé opatrenia sú zoradené v poradí, v akom sú uvedené vo vlastnom materiáli Návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia II. - nové znenie. Poradové čísla opatrení sa nemusia zhodovať s číslami úloh v časti "B", resp. "C" uznesenia vlády SR č. 228/2018).

  

II. antibyrokratický balíček opatrení

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk