10. Odstrániť v tlačivách povinnosť použiť odtlačok pečiatky, pokiaľ má firma v Obchodnom registri SR uvedené, že pečiatku nepoužíva a upraviť postupy pre SIŽP, pre tieto prípady

 

Uznesenie vlády SR č. 228/2018, úloha č. B.10 - SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MŽP SR

Znenie opatrenia:

Odstrániť v tlačivách povinnosť použiť odtlačok pečiatky, pokiaľ má firma v Obchodnom registri SR uvedené, že pečiatku nepoužíva a upraviť postupy pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia, pre tieto prípady.

 

Súčasný stav

Na evidenčných a ohlasovacích tlačivách sa vyžaduje použiť odtlačok pečiatky, hoci niektoré firmy majú uvedené v Obchodnom registri SR (ďalej len „OR SR“), že pečiatky nepoužívajú.

Popis záťaže

Slovenská inšpekcia životného prostredia za nepoužitie pečiatky na  tlačivách udeľuje pokutu ako neposkytnutie úplných informácií.

Náklady sú administratívne a finančné v prípade udelenia pokuty.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Rešpektovať zápis v OR SR

Termín realizácie opatrenia

31. 05. 2018

Úloha splnená

Rešpektovať zápis v Obchodnom registri (OR): Na evidenčných a ohlasovacích tlačivách sa nevyžaduje použiť pečiatku, ak firmy majú uvedené v OR, že pečiatky nepoužívajú.

Legislatíva

Vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

Prínos

Neudeľovanie pokút za nevykonateľné požiadavky zákona.

Popis vybraných vplyvov

Opatrenie nemá vplyv na rozpočet verejnej správy.

Pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie spočíva v odstránení povinnosti, ktorá v niektorých prípadoch nemohla byť vykonateľná.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk