11. Pripraviť novelu zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov v nadväznosti na odsúhlasenú stratégiu ochrany ovzdušia

 

Uznesenie vlády SR č. 228/2018, úloha č. B.11 - PLNÍ SA

 

Gestor a spolugestori

MŽP SR 

Znenie opatrenia:

Pripraviť novelu zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov v nadväznosti na odsúhlasenú stratégiu ochrany ovzdušia

 

Súčasný stav

Za vypúšťanie emisií do ovzdušia na báze uhlíka (oxid uhoľnatý – CO, oxid uhličitý – CO2) sú v súčasnosti niektoré podniky nákladovo zaťažené dvakrát:

  1. Odvádzanie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia pre znečisťujúcu látku (ZL) CO.
  2. Nákup kvót na pokrytie emisií CO2, pre ktoré nebola povolená bezodplatná alokácia (energetický sektor), alebo nedostatok kvót bol spôsobený prísnymi benchmarkmi, na základe ktorých boli alokované kvóty pre odvetia pod carbon leakage.

Popis záťaže

Uhlík vypúšťaný ako CO v atmosfére v konečnom dôsledku zoxiduje na CO2. Vypúšťané emisie CO sú spoplatnené sadzbou 33,1939 eura/tonu.

Vo využívaní výpočtu emisií skleníkových plynov na základe metódy hmotnostnej bilancii CO2 je oxid uhoľnatý tiež započítaný ako rozdiel vstupujúceho uhlíka v surovinách a vystupujúceho uhlíka v produkte a odpadoch po vynásobení koeficientom 3,664.

Záťaž predstavuje poplatok za CO, ktorý sa premení na CO2, pre ktorý je potrebné dokúpiť emisné kvóty.

Pre 3. obchodovateľné obdobie ETS je každý rok alokovaná kvóta CO2, ktorá nepokrýva ročné vypustené emisie. Podniky využívajúce na výpočet emisií skleníkových plynov metódu hmotnostnej bilancie sú povinné zabezpečiť nákupom v trhových cenách dostatok emisných kvót CO2 a zároveň zaplatiť za emisie CO. Ide o dvojité priame finančné náklady za vypustenie toho istého uhlíka.

V rámci Smernice týkajúcej sa systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v EÚ (EU ETS) sa niektorým odvetviam vystaveným najväčšiemu riziku, ak premiestnenia výroby mimo EÚ, prideľuje časť emisných kót bezodplatne. Rozdiel medzi bezodplatne pridelenými kvótami a množstvom kvót potrebným na vyrovnanie za skutočné emisie CO2 v príslušnom kalendárnom roku si inštalácie musia zabezpečiť nákupom emisných kvót v trhových cenách. Zároveň však platia za emisie CO, čo predstavuje dvojité finančné náklady za vypustenie toho istého uhlíka.

Ak podnik vypustil 110 148 t CO v roku 2016, čo tvorilo cca 60 % celkových emisií CO za SR (186 290 t CO/rok 2016), musel odviesť poplatky vo výške 3 655 812 eur. Uvedené množstvo CO v prepočte na „C“ zodpovedá 47 213 t uhlíka, čo po vynásobení koeficientom 3,664 predstavuje 172 988 t CO2. Pri aktuálnej cene CO2 9,6 eura/t (26. 02. 2018) to vytvára náklad vo výške 1 660 690 eur na zakúpenie CO2 kvót.

V rámci odvetví pod carbon leakage sú v EÚ prideľované bezodplatné alokácie, ktoré však majú znižujúci sa trend. Za rok 2016 pokryla bezodplatná alokácia cca 67 % emisií CO2 v U. S. Steel Košice, s.r.o., zvyšné kvóty musia byť dokúpené v trhových cenách.

Bezodplatné alokácie sú v EU nástrojom, ktorý je pre obdobné výrobné podniky zavedený,  avšak navyše platby za vypustené emisie CO (ten istý uhlík) sú špecifikom. Aj týmto spôsobom (zvýšenými nákladmi) je zhoršovaná pozícia podnikov SR v konkurenčnom prostredí EÚ.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Povinnosť dodržiavať ustanovenia platné pre systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v EÚ (EU ETS) vyplýva z transpozície EU legislatívy a záväzkov SR. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia sú však v kompetencii samotnej SR.

Emisie CO vs. NOx: v rámci vydaných záverov o BAT pre LPC sú určené BAT-AEL pre emisie NOx a emisné limity pre CO sú iba indikatívne. Tu je prihliadané na väčšiu škodlivosť emisií NOx oproti emisiám CO, a to aj z pohľadu riadenia technologických spaľovacích procesov v LPC.

Termín realizácie opatrenia

31. 12. 2019

Úloha sa plní

Pripravuje sa  zásadná zmena  poplatkového zákona (zredukuje sa počet spoplatnených znečisťujúcich látok), ktorá nadviaže na  Stratégiu zlepšenia kvality ovzdušia,  ktorú  v súčasnosti  MŽP SR  pripravuje.  Stratégia    bude  prijatá  v prvom polroku  2020. Budú v nej navrhnuté aj základné zásady pre  spoplatňovanie znečisťovania ovzdušia. Nový zákon o poplatkov bude prijatý do konca 2020.

Legislatíva

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

Prínos

Úspora nákladov na poplatkoch, ktoré môžu byť vynaložené účelnejším spôsobom, napr. na zlepšenie infraštruktúry podniku a tým zníženie energetickej náročnosti.

Popis vybraných vplyvov

V súčasnosti nie je možné vyčísliť negatívny vplyv tohto opatrenia na rozpočet verejnej správy a súčasne pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, pretože prípadná zmena poplatku za CO v rámci zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov bude podliehať analýze a posúdeniu vplyvov v rámci pripravovanej Stratégie kvality ovzdušia. Až na základe tejto analýzy a pri príprave novely poplatkového zákona budú určené konkrétne vplyvy na rozpočet verejnej správy.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk