12. Zjednodušiť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. so zreteľom na skrátenie lehôt posudzovania vplyvov a riešenie oblastí opísaných v popise záťaže

 

Uznesenie vlády SR č. 228/2018, úloha č. B.12 - PLNÍ SA

 

Gestor a spolugestori

MŽP SR 

Znenie opatrenia:

Zjednodušiť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov so zreteľom na skrátenie lehôt posudzovania vplyvov na životné prostredie a riešenie oblastí opísaných v popise záťaže  

 

Súčasný stav

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „EIA“) upravuje zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento postup je extrémne administratívne, časovo a aj finančne náročný.

Popis záťaže

Proces EIA je časovo veľmi náročný, preto je potrebné skrátiť lehotu celého tohto procesu.

Navrhnúť zmenu definície verejnosti v súlade so zásadami dobrej praxe, pričom budú dodržané požiadavky príslušnej medzinárodnej legislatívy.

Zabezpečiť, aby sa pri technológiách, kde sa pre zariadenia berie maximálna hodinová kapacita udávaná výrobcom a pritom zariadenie sa neprevádzkuje počas celého roka, nedochádzalo k aplikácii zákona o EIA na základe výpočtu bez zohľadnenia reálnej prevádzky. (Konkrétne u štiepkovačky – orezy stromov sa vykonávajú na zelených plochách a môžu sa realizovať len v mimovegetačnom období, t. j. cca 3 mesiace do roka. Pre účely povolenia však musia počítať, že pracujú 365 dní v roku, čím sa kapacita zariadenia dostane na hranicu EIA, nezohľadňujúc odstávku, údržbu, poruchy, alebo sezónnosť). 

Pri rozhodovaní v zmysle zákona o EIA pri ukladaní inertného odpadu v prípade likvidácie banských diel zabezpečiť, aby sa opätovne nepostupovalo podľa tohto zákona. Podľa prílohy č. 8 kapitola č. 9 Infraštruktúra zákona o EIA pol. č. 4 Skládky odpadov na inertný odpad s kapacitou nad 250 000 m3 podliehajú zisťovaciemu konaniu (časť B – pritom pre ukladanie iných ako ťažobných odpadov (aj inertných) do vyťažených priestorov sú ustanovené podrobnosti o odpadoch vhodných na využívanie na povrchovú úpravu terénu v § 20 vyhlášky č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch: (4) Pri povrchovej úprave terénu, ktorou je likvidácia, sanácia alebo rekultivácia banských diel a lomov, sa môže použiť výlučne inertný odpad, ktorý je vhodným spôsobom upravený na tento účel a spôsob jeho využitia musí zabezpečiť stabilitu takto uloženého inertného odpadu najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov). Podľa § 39 ods. 2 vyhlášky č. 371/2015 Z. z. prílohou žiadosti o súhlas podľa § 97 zákona o odpadoch, ak ide o povrchovú úpravu terénu, ktorou je likvidácia, sanácia alebo rekultivácia banského diela a lomu, je záverečné stanovisko z procesu EIA alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje. Proces ťažby a likvidácie lomov by mal byť doriešený v jednom procese EIA na začiatku ťažby, keďže zákonné podmienky likvidácie banských diel sú jasne definované ako Banským zákonom (č. 44/1988 Zb.), plánom likvidácie, tak aj zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

Náklady

Náklady sú administratívne a finančné.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Súčasný stav odrádza domácich podnikateľov od zámeru investovať, podnikateľom, ktorí uskutočňujú projekt, spôsobuje administratívne, časové a finančné komplikácie (s dôrazom na časovú náročnosť procesu). Cieľom návrhu je aj skvalitnenie EIA, pretože zložitosť procesu nemá pozitívny vplyv na ochranu životného prostredia a poskytuje široký priestor podnikateľom, ktorí majú záujem o zabránenie plánovanej investície zo zištných dôvodov, nie z dôvodu ochrany životného prostredia, čo nie je cieľom legislatívy EÚ.

V súčasnosti prebieha legislatívny proces s cieľom zjednodušiť proces EIA aj v Českej republike.

Termín realizácie opatrenia

31. 12. 2019

Úloha sa plní

V súvislosti so zjednodušením procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov so zreteľom na skrátenie lehôt posudzovania vplyvov na životné prostredie a riešenie oblastí, opísaných v popise záťaže, bol ministerstvom životného prostredia SR pripravený návrh nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý bol začiatkom júna 2019 predložený na MPK. V nadväznosti na rokovania s pripomienkujúcimi subjektami v rámci MPK  vyplynula potreba doriešiť niektoré body navrhovanej úpravy tak, aby boli procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie plne funkčné a efektívne, čo si vyžiadalo dlhší časový rámec pre jednotlivé rokovania a následnú úpravu textu. Z uvedeného dôvodu bola legislatívna úloha prijatia nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na rok 2019 z PLÚ vlády SR na rok 2019 uznesením č. 586/2019 zo dňa 04.12.2019 zrušená. Predpokladá sa, že upravený návrh zákona bude v polovici roku 2020 predložený na rokovanie vlády SR.

Legislatíva

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prínos

Zvýšenie záujmu podnikateľov o investovanie, zrýchlenie uskutočňovania projektov, ktoré sú v realizácii, vytvorenie nových pracovných miest, skvalitnenie služieb, odstránenie administratívnych bariér podnikateľskej činnosti, ako aj skvalitnenie EIA, keďže súčasná zložitosť procesu posudzovania vplyvov pri investíciách negatívne vplýva na kvalitu a efektívnosť posudzovania, zároveň poskytuje široký priestor tým, ktorí majú záujem o zabránenie plánovanej investícii zo zištných dôvodov, nie z dôvodu ochrany životného prostredia.

Popis vybraných vplyvov

Opatrenie nepredpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. 

Pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie nie je možné vyčísliť, keďže opatrenie bude riešené legislatívnou úpravou a definitívny návrh nie je ešte známy.

Vzhľadom na uvedené vyhodnotenie plnenia nie je možné vyčísliť úsporu nákladov.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk