13. Jednoduchou formou a v jednotnom formáte uvádzať na informačných tabuliach a ich webových sídlach zoznam tlačív a dokumentov, ktoré sa vyžadujú

 

Uznesenie vlády SR č. 228/2018, úloha č. B.13 - SPLNENÁ

 

Znenie opatrenia:

Jednoduchou formou (napr. piktogramom) a v jednotnom formáte uvádzať na informačných tabuliach a ich webových sídlach  zoznam tlačív a dokumentov, vrátane počtu originálov a potreby osvedčenia podpisu, ktoré sa vyžadujú pri podaní tej ktorej žiadosti.

 

Súčasný stav

Orgány verejnej správy často neprehľadne alebo nejednoznačne uvádzajú povinnosť doručenia úradne osvedčených dokumentov, prípadne množstvo požadovaných originálov. Niektoré orgány tieto kritériá na svojich formulároch, prípadne v legende na svojich webových sídlach, označujú.

Popis záťaže

Podnikateľom vzniká zbytočná záťaž pri zisťovaní a zabezpečovaní toho, ktoré dokumenty majú byť doručené verejnej správe, ktoré majú byť úradne osvedčené a v koľkých origináloch a pri opakovaných návštevách úradov kvôli doručeniu „opravených“ podaní s osvedčením podpisu, atď.

Podnikateľom vznikajú priame finančné náklady pokiaľ dávajú preventívne úradne osvedčiť dokumenty, ktoré takto byť osvedčené  nemusia, alebo ak je dôvodom odmietnutia prijatia dokumentov (resp. žiadostí) chýbajúce úradné osvedčenie, či nedostatočný počet originálov. V takomto prípade môžu vznikať ďalšie priame finančné náklady pri doplnení dokumentov alebo opakovaného podania žiadostí a platenia príslušných poplatkov.

Náklady

Podnikateľom a verejnej správe vznikajú administratívne náklady pri predĺžení konaní alebo vybavení jednotlivých žiadostí, pokiaľ podania musia byť doplnené, alebo ak má byť začaté nové konanie, resp. podaná nová žiadosť.  

Dôvody na zmenu (argumenty)

Úspora času a finančných prostriedkov pre podnikateľov ako aj pre verejnú správu, rovnako ako sprehľadnenie celého systému.

Termín realizácie opatrenia

30. 06. 2019

Úloha splnená

Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe (ďalej len "zákon o ITVS") a Výnos MF SR č. 55/2014 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy upravuje štandardy pre zverejnovanie dokumentov a to najmä v časti technické štandardy a týmto je zavedený jednotný formát, ktorý sú povinný dodržiavať všetky orgány riadenia podľa zákona o ITVS pri zverejňovaní doumentov.

Gestor a spolugestori

ÚPPVII, všetky ústredné orgány štátnej správy

Prínos

Podnikatelia ušetria priame finančné náklady a administratívne časové náklady (eliminácia zbytočných prolongácií).

Verejná správa ušetrí na administratívnych a časových nákladoch.

Popis vybraných vplyvov

V tomto štádiu nie je možné vyčísliť vplyv na rozpočet verejnej správy a pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, keďže spôsob realizácie opatrenia nie je známy.

Kvantifikácia úspory nákladov nie je možná.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk