15. Doplniť odborný výklad ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. a zákona č. 297/2008 Z.z.

 

Uznesenie vlády SR č. 228/2018, úloha č. B.15 - SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MS SR

Znenie opatrenia:

Doplniť odborný výklad ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov opisujúcich postup identifikácie konečného užívateľa výhod v prípadoch, v ktorých ho nie je možné určiť výlučne postupom podľa jediného ustanovenia.

 

Súčasný stav

Partneri verejného sektora a oprávnené osoby sú povinné identifikovať konečného užívateľa výhod.

Návod na identifikáciu osoby, ktorá je konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, je ustanovený v § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“). Uvedené ustanovenie poskytuje v ods. 1 návod v prípadoch, keď je partnerom vereného sektora (a) právnická osoba, (b) fyzická osoba – podnikateľ alebo (c) združenie majetku.

V praxi je sporné ako postupovať v situáciách, pri ktorých nie je možné dospieť ku konečnému užívateľovi výhod postupom uvedeným iba v jedinom ustanovení.

Ide napr. o právnické osoby, pri ktorých postupom podľa §6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti možno v poslednej úrovni nájsť združenia majetku, ktoré však nie je možné ďalej analyzovať postupom podľa písm. a).

Vzniká teda otázka, či je potrebné toto združenie majetku ďalej analyzovať postupom podľa § 6a ods. 1 písm. c) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Popis záťaže

Neurčitá právna úprava, ktorá môže viesť k nesprávnej identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

V prípade nesprávnej identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora môže registrujúci orgán uložiť partnerovi verejného sektora pokutu od 10 000 eur do 1 000 000 eur a jeho štatutárnemu orgánu od 10 000 eur do 100 000 eur (pričom za túto pokutu ručí aj oprávnená osoba).

Dôvody na zmenu (argumenty)

Odstránenie neurčitej právnej úpravy a posilnenie právnej istoty partnerov verejného sektora.

Termín realizácie opatrenia

31. 12. 2018

Úloha splnená

Odborný výklad postupu pri určovaní konečného užívateľa výhod bol doplnený v rámci často kladených otázok k registru partnerov verejného sektora na webe ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „MSSR“). Rovnako odborný výklad zákona v podobe nezáväzných stanovísk podáva v jednotlivých prípadoch  MS SR aj prostredníctvom na to určenej e-mailovej adresy: rpvs@justice.sk.

Legislatíva

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prínos

Odstránenie neurčitej právnej úpravy a posilnenie právnej istoty partnerov verejného sektora.

Popis vybraných vplyvov

Opatrenie nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy, keďže ide o vyjasnenie právnej úpravy.

Pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie spočíva v odstránení nejasností a uľahčení práce.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk