16. Zjednodušiť prístup k získaniu informácie o pridelenom daňovom identifikačnom čísle na portáli finančnej správy

 

Uznesenie vlády SR č. 228/2018, úloha č. B.16 - SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MF SR

Znenie opatrenia:

Zjednodušiť prístup k získaniu informácie o pridelenom daňovom identifikačnom čísle na portáli finančnej správy

 

Súčasný stav

V súčasnosti existuje možnosť zistiť informáciu o vlastnom daňovom identifikačnom čísle (ďalej aj „DIČ“) napr. pri strate osvedčenia, resp. o DIČ iného daňovníka len na základe žiadosti podľa § 53 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá je spoplatnená správnym poplatkom.

Žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, aké číslo bolo daňovému subjektu pridelené pri registrácii je potrebné podať na miestne príslušný daňový úrad. Správca dane je povinný na základe žiadosti daňového subjektu poskytnúť informácie o inom daňovom subjekte uvedené v odseku 1 § 53 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 53 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. správca dane na žiadosť oznámi, odkedy je určitý daňový subjekt registrovaný, kedy mu bola registrácia zrušená, alebo aké číslo mu bolo pridelené pri registrácii, alebo potvrdí, či číslo, ktoré daňový subjekt uviedol, mu bolo pridelené pri registrácii. Oznámenie, či určitý daňový subjekt je registrovaný, alebo aké číslo mu bolo pridelené pri registrácii na žiadosť daňového subjektu, podlieha správnemu poplatku podľa položky 2a/ sadzobníka správnych poplatkov v sume 2 eur. V prípade žiadosti podanej elektronickými prostriedkami sa, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, sadzba poplatku znižuje a je 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku; pri poplatku za kolok vo výške 2 eur sa platí poplatok vo výške 1 euro. Ak dôjde ku strate osvedčenia o registrácii je potrebné túto skutočnosť oznámiť správcovi dane. Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhradu za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie podlieha správnemu poplatku 6,50 eura. Ak žiadosť bude podaná elektronickými prostriedkami poplatok za kolok je vo výške 3 eur. Počet vydaných osvedčení o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie za rok 2017 bol 1 832 ks.

Popis záťaže

Podanie spoplatnenej žiadosti.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Zníženie administratívneho zaťaženia podnikateľov.

Vysvetlenie k opatreniu

Náhradu za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie vydáva daňový úrad na základe žiadosti daňového subjektu, ktorou požiada o vydanie náhrady a ktoré sa spoplatňuje podľa sadzobníka zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Pôjde o aplikáciu, ktorá bude slúžiť ako pomôcka na operatívne získanie informácie o pridelenom DIČ, napríklad v prípade, keď daňový subjekt potrebuje uviesť DIČ v podaní pre finančnú správu, a nemá v danej chvíli pri sebe osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ, alebo ho nevie nájsť. Na základe zadania jednoznačného identifikátora akým je napr. IČO (alebo rodné číslo pri fyzickej osobe – nepodnikateľovi) by používateľ mohol získať informáciu o jemu pridelenom DIČ. 

Termín realizácie opatrenia

31. 12. 2019

Úloha splnená

Úloha bola splnená schválením zákona č. 301/2019 Z. z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ako aj zákonom č. 369/2019 Z. z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  FR SR zverejní podľa podľa § 52/15 aktualizovaný zoznam DS registrovaných na daň z príjmov a uvedie aj DIČ.

Prínos

Zlepšenie podmienok v oblasti podnikateľského prostredia pri komunikácii so správcom dane a zníženie nákladov daňovníka a administratívneho zaťaženia.

Popis vybraných vplyvov

Keďže táto aplikácia bude slúžiť ako pomôcka na operatívne zistenie informácie o pridelenom DIČ a nebude nenahrádzať vydanie osvedčenia o registrácii, Finančná správa SR nepredpokladá pokles príjmov v rozpočte verejnej správy. Pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.

Zjednodušenie podnikania, identifikácia podnikateľov na PFS, zrušenie „registračných kartičiek“ – budú nahradené vydaním rozhodnutia o registrácii a pridelení DIČ

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk