17. Legislatívne upraviť mechanizmus riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia

 

Uznesenie vlády SR č. 228/2018, úloha č. B.17 - SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MF SR

Znenie opatrenia:

Legislatívne upraviť mechanizmus riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia

 

Súčasný stav

Jedným z najväčších problémov, ktorým daňové subjekty pôsobiace cezhranične v súčasnosti čelia, je dvojité zdanenie. Mechanizmy riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia už existujú. Ide o postupy vzájomnej dohody, ktoré sa predpokladajú v zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretých medzi členskými štátmi, ako aj v arbitrážnom dohovore Únie o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov. Existujú však prípady, ktoré nemožno riešiť v rámci existujúcich mechanizmov, na ktoré sa nevzťahuje arbitrážny dohovor Únie ani dohovory o zamedzení dvojitého zdanenia. Tradičné metódy riešenia sporov už nie celkom zodpovedajú zložitosti a rizikám súčasného globálneho daňového prostredia.

Popis záťaže

Administratívna záťaž – v prípade, že sa daňový subjekt rozhodne riešiť dvojité zdanenie podľa návrhu zákona, je povinný podať na príslušný orgán žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia.

Náklady

Náklady môžu vzniknúť dotknutému daňovému subjektu, ak sa preukáže, že nedošlo k oprávneniu uplatnenia jeho nároku podľa návrhu zákona.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Návrh zákona implementuje smernicu Rady (EÚ) 2017/1852 z 10. októbra 2017 o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia v Európskej únii a reaguje na potrebu zlepšenia existujúcich mechanizmov riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia, a to s cieľom vytvoriť spravodlivý a efektívny daňový systém, ktorý zvyšuje právnu istotu.

Vysvetlenie k opatreniu

Zvolený postup je na gestorovi opatrenia, MF SR. Realizácia opatrenia je v súčasnosti v prípravnej fáze.

Termín realizácie opatrenia

30. 06. 2019

Úloha splnená

Nadväzne na smernicu Rady (EÚ) 2017/1852 z 10. októbra 2017 o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia v Európskej únii MF SR vypracovalo zákon, ktorým sa ustanovujú pravidlá riešenia sporov, ktorých zámerom je najmä zamedzenie dvojitého zdanenia a zachovanie s tým súvisiacich práv dotknutých daňových subjektov. Cieľom zákona je potreba zlepšenia existujúcich pravidiel riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia a vytvorenie spravodlivého a efektívneho daňového systému, ktorý zvyšuje právnu istotu. Zákon č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia bol NR SR schválený 05. 12. 2018 s účinnosťou od 1. júla 2019.

Legislatíva

Návrh zákona o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia si nevyžaduje zmeny iných zákonov.

Prínos

Efektívne a spravodlivé riešenie situácií dvojitého zdanenia daňových subjektov pôsobiacich cezhranične.

Popis vybraných vplyvov

Účinný mechanizmus riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia zlepší podnikateľské prostredie v EÚ, resp. mimo neho a podporí investície a rast. Zároveň návrh zákona povedie k väčšej istote a predvídateľnosti pre podniky a spoločnosti, a tým poskytne stabilnejší a istejší základ pre obchodovanie a prijímanie investičných rozhodnutí.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk