18. Znížiť poplatky za sprístupnenie obsahu technických noriem prevzatých do sústavy STN, formou prezenčného štúdia v NIS a v spolupracujúcich knižniciach

 

Uznesenie vlády SR č. 228/2018, úloha č. B.23 - SPLNENÁ

Gestor a spolugestori

ÚNMS SR

Znenie opatrenia:

Znížiť poplatky za sprístupnenie obsahu technických noriem prevzatých do sústavy STN, formou prezenčného štúdia v NIS a v spolupracujúcich knižniciach

Súčasný stav

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) ako slovenský národný normalizačný orgán poskytuje technické normy a umožňuje ich prezenčné štúdium za poplatky uvedené vo vyhláške č. 61/2017 Z. z. (ďalej len „vyhláška“). V súčasnej dobe ÚNMS SR poskytuje možnosť prezenčného štúdia technických noriem prevzatých do sústavy slovenských technických noriem (STN) prostredníctvom nasledujúcich študovní, resp. knižníc: Národné informačné stredisko pre technickú normalizáciu v Bratislave (ďalej len „NIS“), Centrum vedecko-technických informácií v Bratislave, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Slovenská národná knižnica v Martine a Slovenská technická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline. V roku 2017 bolo v uvedených študovniach, resp. knižniciach prezretých spolu 6500 kusov noriem.

Popis záťaže

Podnikateľské subjekty a široká verejnosť sa v súčasnosti majú možnosť prezenčne oboznamovať s obsahom technických noriem prevzatých do sústavy STN v NIS a v spolupracujúcich knižniciach za poplatok v zmysle vyhlášky.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Potreba zefektívniť prístup k štúdiu noriem pre podnikateľské subjekty, ako aj širokú verejnosť.

Termín realizácie opatrenia

31. 12. 2018

Úloha splnená

Proces tvorby vykonávacieho právneho predpisu (vyhlášky) začal v 1.Q  r. 2018 pričom ÚNMS SR predpokladal nadobudnutie účinnosti tejto vyhlášky skôr ako ukladá zákon č. 60/2018 Z.z. o technickej normalizácii, a to do 31. decembra 2018. Avšak legislatívny proces vyhlášky sa predĺžil, pričom momentálne je v štádiu po MPK (č. LP/2018/952, termín ukončenia 15.1.2019) a prebiehajú rozporové konania. Na základe uvedeného UNMS SR predpokladá, že dátum účinnosti vyhlášky bude v súlade s dátumom určeným v zákone č. 60/2018 Z.z. o technickej normalizácii a teda najneskôr do 1. apríla 2019. Dňom účinnosti vyhlášky bude zároveň aj uznesenie č. 228/2018 bod B.23 vyhodnotené ako splnené.

 

Legislatíva

Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii. Vyhláška ÚNMS SR č. 61/2017 Z. z. o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Prínos

Technické normy nie sú všeobecne záväzné, predstavujú ale odborne kvalifikované predpisy, ktoré z hľadiska aplikačnej praxe vystupujú v rámci obchodných vzťahov ako povinná súčasť obchodných zmlúv.  Uvedeným opatrením bude možné zabezpečiť lepšiu dostupnosť technických noriem pre podniky, ako aj laickú verejnosť ešte pred ich použitím v praxi.

Využitie technických noriem je jedným zo základných nástrojov ochrany spotrebiteľa, ako aj bezpečnosti a ochrany zúčastnených strán.

Popis vybraných vplyvov

Negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy spočíva v znížení príjmov, pričom však rozsah tohto zníženia je závislý od toho, aké rozhodnutie prijme ÚNMS SR, vzhľadom na predpísané príjmy do štátneho rozpočtu. V súčasnosti príjmy ÚNMS SR za sprístupnenie obsahu technických noriem formou prezenčného štúdia v NIS a v spolupracujúcich knižniciach a študovniach predstavuje sumu takmer 8 000 eur ročne. Pretože sprístupnenie noriem prostredníctvom spolupracujúcich knižníc a študovní (ktoré je spoplatnené v zmysle vyhlášky) podlieha aj ďalším pravidlám (napr. určenie výšky poplatku za čitateľský preukaz v knižnici, resp. študovni) určených jednotlivými knižnicami a študovňami, nie je možné odhadnúť konečnú výšku zníženia poplatku za túto službu.

Vplyv na podnikateľské prostredie bude pozitívny, pretože úrad plánuje rozšíriť a zefektívniť prístup k štúdiu technických noriem prevzatých do sústavy STN v NIS, ako aj vo všetkých spolupracujúcich knižniciach, prostredníctvom úpravy poplatkov uvedených v novej vyhláške o poplatkoch, ktorej účinnosť sa očakáva koncom roka 2018.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk