19. Navýšiť počet vydaných STN prekladom v štátnom jazyku na úroveň minimálne 15 % z celkového počtu vydaných STN ročne

 

Uznesenie vlády SR č. 228/2018, úloha č. B.24 - NESPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

ÚNMS SR

Znenie opatrenia:

Navýšiť počet vydaných STN prekladom v štátnom jazyku na úroveň minimálne 15 % z celkového počtu vydaných STN ročne

 

Súčasný stav

ÚNMS SR ako slovenský národný normalizačný orgán zabezpečuje tvorbu, schvaľovanie a vydávanie STN podľa zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.

ÚNMS SR vydáva technické normy prekladom do štátneho jazyka alebo bez prekladu do štátneho jazyka.

Popis záťaže

Nízky podiel STN vydaných v štátnom jazyku, čo v súčasnosti, resp. v rokoch 2014 – 2017 predstavoval od 7 % do 13 %, oproti stavu z rokov 2010 až 2013, ktorý predstavoval podiel od 25 % do 32 %. Zníženie podielu vydaných STN v štátnom jazyku v súčasnom období bolo spôsobené viacerými faktormi súvisiacimi s transformáciou technickej normalizácie a začlenením Slovenského ústavu technickej normalizácie pod ÚNMS SR. 

Dôvody na zmenu (argumenty)

Používatelia STN požadujú, aby bol podiel STN v štátnom jazyku čo najvyšší, aby sa zamedzilo ich nesprávnemu použitiu z dôvodu neoficiálneho (neovereného) prekladu z cudzieho jazyka do slovenského jazyka.

Termín realizácie opatrenia

30. 06. 2019

Úloha nesplnená

Úloha nebola splnená. V roku 2019 úrad prijal a sprístupnil v sústave STN celkovo 2214 normalizačných dokumentov, pričom z tohto počtu bolo 246 normalizačných dokumentov prijatých v štátnom jazyku, čo predstavuje  11,11 %. Výška percentuálneho podielu sa logicky znižuje zvyšovaním počtu európskych noriem, ktoré sú sprístupňované postupne v priebehu celého roka.

Legislatíva

Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii..

Vyhláška ÚNMS SR č. 61/2017 Z. z. o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Prínos

Znížené riziko z neporozumenia a nesprávneho použitia STN z dôvodu neoficiálneho (neovereného) prekladu z cudzieho jazyka do slovenského jazyka. Zvýšenie miery používania STN, ktoré sú dobrovoľným nástrojom ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti a ochrany zúčastnených strán využitím oficiálnych znení technických noriem v štátnom jazyku.

Popis vybraných vplyvov

ÚNMS SR so zvýšením finančných prostriedkov v roku 2018 na vydávanie noriem v úradnom jazyku počíta. ÚNMS SR má v rozpočtovej kapitole na rok 2018 vyčlenených 118 000 eur na preklady noriem do štátneho jazyka. Z tohto dôvodu opatrenie nezakladá zvýšené nároky na rozpočet verejnej správy. Iné financovanie – v rámci pravidiel člena CEN/CENELEC má ÚNMS SR nárok na prefinancovanie časti nákladov súvisiacich s prekladmi vybraných noriem (tento postup sa vzťahuje len pre tie normy, ktoré sú označené ako „harmonizované“) pri splnení určených podmienok (napr. že celý proces prekladu od prvého návrhu až po úplné prefinancovanie prebehne v rámci jedného roka vo výške 75 % z celkových nákladov   na preklady. V čase realizácie opatrenia sa neočakáva zmena príjmov rozpočtu verejnej správy, avšak do budúcna by uvedené opatrenie mohlo pre ÚNMS SR znamenať zvýšenie príjmu z titulu predaja vyššieho množstva noriem vydaných v úradnom jazyku.

Realizácia opatrenia bude znamenať pre podnikateľské prostredie uľahčenie ich práce vzhľadom k vyššiemu počtu noriem vydaných v úradnom jazyku a ušetrené náklady za „amatérske preklady“ noriem vydané v cudzom jazyku. Súčasne toto opatrenie zabráni následkom plynúcim z nesprávnej aplikácie (použitia) normy z dôvodu nesprávneho/neodborného prekladu.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk