2. Vydať usmernenie na riešenie nedorozumení, kt. vznikajú podľa nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. a informovať všetky dotknuté organizácie, prostredníctvom sociálnych partnerov a NIP

 

Uznesenie vlády SR č. 228/2018, úloha č. B.2 - SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MPSVR SR

Znenie opatrenia:

Vydať usmernenie na riešenie nedorozumení, ktoré vznikajú podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko za účelom vytvorenia jasných a jednoznačných pravidiel. O usmernení informovať všetky dotknuté organizácie, prostredníctvom sociálnych partnerov a Národného inšpektorátu práce.

Súčasný stav

Podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „nariadenie vlády“) sa na staveniskách, na ktorých  sa vykonávajú stavebné alebo stavebno-inžinierske práce, kde vykonáva práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, je stavebník povinný:

  1. Ustanoviť jedného alebo viacej koordinátorov dokumentácie.
  2. Ustanoviť jedného alebo viacej koordinátorov bezpečnosti práce.
  3. Zabezpečiť vypracovanie plánu BOZP.

Popis záťaže

V praxi dochádza zo strany štátnych orgánov inšpekcie práce (IP) k rozporným interpretáciám výkladu rozsahu platnosti tohto nariadenia vlády. Orgány IP (ojedinele) žiadajú plnenie vyššie uvedených požiadaviek aj pre bežnú údržbu strojných a technologických zariadení,  kde vykonáva práce viac ako jeden zamestnávateľ, alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. Vyplýva to z nejednotnosti výkladu rozsahu platnosti predmetného nariadenia vlády orgánmi IP. Prináša to neodôvodnene nové povinnosti a zvyšuje administratívu.

Nariadenie vlády v časti rozsah platnosti určuje veľmi široké spektrum stavebných  aktivít. Je písané tak, že pre drobnú stavebnú opravu realizovanú  dvomi živnostníkmi je potrebné splniť rovnaké  administratívne podmienky ako  pre projekt výstavby napr. výrobnej haly. Vzhľadom na uvedené je ťažko predpokladať, že sa nariadenie vlády uplatňuje a funguje v praxi, najmä u malých a stredných podnikateľov a najmä pri malých stavebných opravách.   

V prípade predmetného nariadenia vlády je zjavné, že požiadavky legislatívy nezodpovedajú praxi a naopak.  Žiadalo by sa uvedený predpis zefektívniť tak, aby jeho realizácia bola v praxi reálna. Plné naplnenie požiadaviek predmetného nariadenia vlády by malo zmysel pri projektoch, kde je vydané stavebné povolenie (čo bola jedna z variant výkladu Národného inšpektorátu práce).

Dôvody na zmenu (argumenty)

Zamestnávatelia požadujú ustanovenie jasných a jednotných  pravidiel. Vyplýva z nejednotného výkladu rozsahu platnosti nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. zo strany orgánov IP aj po 16 rokoch od implementácie európskej smernice č. 92/57/EHS. Z pohľadu zamestnávateľov sa javí neúnosné vytvárať po 16 rokov platnosti nariadenia vlády nové pravidlá a zároveň užitočné zjednodušiť a zjednotiť právnu úpravu pre zabezpečenie bezpečnosti práce v stavebníctve.

Termín realizácie opatrenia

31. 12. 2018

Úloha splnená

MPSVR SR vypracovalo usmernenie k uplatneniu § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Toto usmernenie bolo zaslané aj  na NIP, AZZZ SR, RUZ, ZMOS SR a KOZ SR.O usmernení boli informované všetky dotknuté organizácie prostredníctvom sociálnych partnerov. Usmernenie sa vystavílo na webovom sídle NIP.

Prínos

Jednoznačnosť legislatívy a predchádzanie rôznemu výkladu nariadenia vlády SR.

Popis vybraných vplyvov

Opatrenie nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy.

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.

K úspore nákladov môže dôjsť aplikáciou nového usmernenia, avšak ich výška nie je vyčísliteľná.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk