20. Zabezpečiť lepšiu informovanosť o poskytovaní regionálnej investičnej pomoci v regiónoch

 

Uznesenie vlády SR č. 228/2018, úloha č. B.18 - SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MH SR

Znenie opatrenia:

Zabezpečiť lepšiu informovanosť o poskytovaní regionálnej investičnej pomoci v regiónoch

 

Súčasný stav

Zástupcovia regiónov neposkytujú podnikateľom aktuálne informácie o možnostiach podpory podnikania.

Popis záťaže

Na úrovni regiónov podnikatelia nedostávajú aktuálne, resp. relevantné informácie o možnosti poskytnutia investičnej pomoci. Následne musia svoje podklady prepracovať, čo je pre nich administratívna záťaž.

Ide najmä o administratívnu záťaž z titulu vzniku chybovosti pri žiadaní o investičnú pomoc. Lepšia informovanosť zníži administratívne náklady súvisiace s prepracovaním podkladov v prípade chybovosti z titulu nedostatku informácií a skráti čas vyhotovovania podkladov.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Často sa vyskytujúca chybovosť žiadostí o investičnú pomoc môže byť znížená zvýšením informovanosti.

Vysvetlenie k opatreniu

Lepšiu informovanosť o poskytovaní regionálnej investičnej pomoci v regiónoch zabezpečí MH SR prostredníctvom workshopov a zverejňovaním potrebných informácií v tlačených médiách (napr. v časopise ZMOSu).

Termín realizácie opatrenia

31. 12. 2019

Úloha splnená

MH SR v spolupráci so SARIO uskutočnilo prezentáciu zákona o regionálnej investičnej pomoci pre podnikateľov v NRO: 13. 11. 2018 v Lučenci (pre okresy Lučenec, Poltár a Rimavská Sobota) a v Rožňave (pre okresy Revúca, Gelnica, Rožňava a Košice-okolie), 14. 11. 2018 vo Vranove nad Topľou (pre okresy Vranov nad Topľou, Košice-okolie, Trebišov, Svidník a Bardejov) a v Snine (pre okresy Sobrance, Medzilaborce a Snina), 15. 11. 2018 v Levoči (pre okresy Levoča, Bardejov, Kežmarok a Sabinov).

V dňoch 3. 12. 2019 a 4. 12. 2019 realizovalo MH SR a SARIO semináre „Aktuálne nástroje na podporu podnikateľov v najmenej rozvinutých okresoch“. Odprezentované boli témy: Podmienky regionálnej investičnej pomoci a priblíženie možností uchádzať sa o túto formu podpory, Predstavenie služieb agentúry SARIO pre podnikateľov, Superodpočet nákladov na výskum a vývoj, Aktuálne možnosti podpory podnikania z prostriedkov Operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR. Cieľovou skupinou boli zamestnanci úradov v regiónoch (zástupcovia obci, žúp, výborov pre rozvoj NRO a centier podpory regionálneho rozvoja), ktorí prichádzajú do kontaktu s  podnikateľmi a dokážu tak v rámci prvého kontaktu podať základné informácie, ktoré môžu podnikateľov nasmerovať k využitiu vhodných nástrojov na podporu rozvoja ich podnikania podľa situácie, v ktorej sa nachádzajú.

Regionálna kancelária SARIO v Banskej Bystrici prezentovala v roku 2019 možnosti štátnej investičnej pomoci na stretnutiach so zástupcami miest Lučenec, Hnúšťa, Revúca, Fiľakovo, Poltár a Tornaľa. Ďalej so zástupcami spoločností, ktoré pôsobia v okresoch Veľký Krtíš, Revúca, Rimavská Sobota, Lučenec a Poltár.

Legislatíva

Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Popis vybraných vplyvov

Negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy nie je možné v tejto chvíli vyčísliť z dôvodu, že plánované aktivity sú v štádiu prípravy.

Opatrenie predpokladá pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk