21. Realizovať aktivity zamerané na šírenie povedomia o generačnej výmene a transfere spoločností

 

Uznesenie vlády SR č. 228/2018, úloha č. B.19 - SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MH SR

Znenie opatrenia:

Realizovať aktivity zamerané na šírenie povedomia o generačnej výmene a transfere spoločností

 

Súčasný stav

Z diskusií s odbornou verejnosťou na Slovensku vyplýva, že len nízky počet rodinných podnikov si uvedomuje potrebu dlhodobej prípravy na nástupníctvo alebo transfer. O potrebe systematickej prípravy na odovzdanie vedenia a s tým súvisiaceho plánovania je potrebné informovať čo najväčší počet rodinných podnikov. V niektorých krajinách túto úlohu plnia záujmové združenia rodinných podnikov (Francúzsko, Holandsko, Spojené kráľovstvo, Fínsko), na Slovensku takýto subjekt neexistuje.

Popis záťaže

Vzdelávacie programy poskytované súkromnými subjektmi bývajú zväčša finančne a časovo náročné, pričom zabehnuté spoločnosti často nevidia dôvod sa ich zúčastňovať. 

Dôvody na zmenu (argumenty)

Vzdelávacie programy a školenia poskytované verejnými inštitúciami sú zamerané predovšetkým na začatie podnikania, podporu startupov alebo inovácie (príkladom sú školenia poskytované SBA).

Vysvetlenie k opatreniu

Realizácia vzdelávacích aktivít zameraných na témy nástupníctva a transferov, najmä formou mentoringu, prednášok a workshopov. Dôraz bude kladený takisto na právne otázky, majetkové aspekty, finančné procesy a rozhodovanie, úlohy a kompetencie jednotlivých členov rodiny, mzdovú politiku, strategické plánovanie a pod.     

Súčasťou aktivít zameraných na šírenie povedomia o generačnej výmene a transferoch spoločností bude príprava a zverejnenie odporúčaných ustanovení spoločenských zmlúv. Tie budú môcť podniky využiť s cieľom zvýšenia ochrany rodinného podniku v prípade úmrtia pôvodného majiteľa (dedenie obchodného podielu, úprava akcionárskych vzťahov a pod).

Termín realizácie opatrenia

31. 12. 2018

Úloha splnená

MH SR realizovalo v roku 2018 niekoľko aktivít zameraných na šírenie povedomia o generačnej výmene a transfere spoločností. V júli 2018 sa uskutočnilo stretnutie štátnych tajomníkov z krajín V4 k téme generačnej výmeny, zamerané na výmenu skúseností, nadviazanie spolupráce a vytvorenie spoločných programov. Zástupcovia MH SR prezentovali aktivity rezortu v oblasti podpory rodinných podnikov na viacerých konferenciách a v médiách. MH SR takisto udelilo záštitu prvému spoločnému stretnutiu česko-slovenských rodinných podnikov, ktoré sa konalo v Bratislave v novembri 2018. 

Prínos

Zvyšovanie úrovne podnikateľských zručností a povedomia o otázkach transferov prispeje k úspešnému zvládnutiu generačnej výmeny, ako aj k udržateľnosti konkurencieschopnosti rodinných podnikov na Slovensku. Vzdelávacie aktivity budú tematicky previazané na najaktuálnejšie otázky v rodinnom podnikaní. Opatrenie je zamerané na podporu rodinného podnikania.                     

Popis vybraných vplyvov

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.

Opatrenie bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy a financované bude v rámci schválenej kapitoly MH SR (SBA).

Rozsah aktivít v tejto chvíli nie je známy, preto nie je možné vyčísliť vplyv na rozpočet verejnej správy.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk