22. Vytvoriť podporný nástroj pre zvládnutie generačnej výmeny v rodinných podnikoch

 

Uznesenie vlády SR č. 228/2018, úloha č. B.20 - SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MH SR 

Znenie opatrenia:

Vytvoriť podporný nástroj pre zvládnutie generačnej výmeny v rodinných podnikoch

 

Súčasný stav

Aj keď si rodinné podniky uvedomujú potrebu odovzdania vedenia, úspešné odovzdanie vyžaduje vytvorenie stratégie nástupníctva na niekoľko rokov. Keď sa majitelia rodinných podnikov rozhodnú pre transfer, existuje riziko neprimerane vysokých požiadaviek na kúpnu cenu. Dôvodom môže byť emocionálne puto k vybudovanému podniku, ako aj nedostatok skúseností s procesom valuácie a predaja. Rodinné podniky nemajú dostatok informácií o možnostiach podpory a financovania.

Popis záťaže

Nástupníctvo v rodinných podnikoch môže byť problematické z rôznych dôvodov: nevôľa vzdať sa vedenia vo firme, neexistencia vhodných nástupcov, ich nezáujem alebo nepripravenosť na riadenie firmy, komplikované usporiadanie vlastníckych vzťahov po nečakanej smrti pôvodného vlastníka, neobjektívnosť pri valuácii a ďalšie.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Neobjektívne určená cena podniku má za následok odmietnutie predaja vo vhodnom čase a, v prípade neexistencie nástupníka, postupný úpadok rodinného podniku. Rodinné podniky majú nízke povedomie o dostupných formách podpory.

Vysvetlenie k opatreniu

Príprava a realizácia výzvy pre rodinné podniky (v rámci schémy pomoci formou de minimis), v rámci ktorej budú mať rodinné podniky možnosť získať poradenstvo, resp. podporné služby. Pôjde o tzv. nepriamu podporu, pričom podporené budú projekty zamerané na zefektívnenie obchodných modelov, proces valuácie rodinných podnikov, tvorbu stratégií nástupníctva, dlhodobé poradenstvo, odborný tréning a i. Rodinným podnikom budú prezentované aj nástroje priamej pomoci, najmä možnosť získať mikropôžičku za zvýhodnených podmienok.

Termín realizácie opatrenia

31. 12. 2018

Úloha splnená

V spolupráci so Slovak Business Agency bola pod gesciou MH SR pripravená Schéma na podporu rodinného podnikania, ktorá si kladie za úlohu vytvárať vhodné podmienky na rozvoj a životaschopné podnikanie rodinných podnikov na Slovensku. Malé a stredné podniky, ktoré spĺňajú definíciu rodinného podniku, sa môžu v rámci schémy bez spolufinancovania uchádzať o poskytnutie odborných poradenských služieb, vypracovanie analýz a štúdií, účasť na seminároch a tréningoch k téme rodinného podnikania a ďalšie. V rámci prvej výzvy „Poskytovanie odborného poradenstva v otázkach nástupníctva a generačnej výmeny“ bolo v novembri 2018 schválených 21 projektov.

Prínos

Vďaka poskytnutej podpore v rámci schémy budú rodinné podniky schopné nastaviť svoje obchodné modely udržateľným spôsobom s dôrazom na zvyšovanie konkurencieschopnosti pri zachovaní charakteristických čŕt rodinného podnikania (kontrola v rukách rodiny, reinvestovanie zisku, sociálna zodpovednosť a pod.). Súčasne bude znížené riziko ich zlyhania v dôsledku generačnej výmeny, prípadne transferu vlastníctva, a to tým, že podniky budú mať možnosť využiť služby v oblasti ohodnocovania rodinných podnikov pre inter alia účely transferu vlastníctva. Vyššie povedomie o dostupných nástrojoch zlepší prístup rodinných podnikov k financovaniu. Opatrenie je zamerané na podporu rodinného podnikania.                   

Popis vybraných vplyvov

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Opatrenie bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Schválená výška rozpočtu MH SR na rok 2018 je 410 000 eur. Indikatívna výška výdavkov plánovaných pre rok 2019 je 1 mil. eur

Celková podpora pre 21 projektov bola vo výške 302 740 EUR.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk