23. Podporiť export slovenských franchisingových konceptov

 

Uznesenie vlády SR č. 228/2018, úloha č. B.21 - SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MH SR

Znenie opatrenia:

Podporiť export slovenských franchisingových konceptov

 

Súčasný stav

Rodinné podniky v narastajúcej miere využívajú franchising ako jednu z foriem rozširovania a rastu. Podľa Slovenskej franchisingovej asociácie (SFA) na Slovensku dnes existuje približne 140 franchisingových konceptov, z toho 34 je domácich. Domáce franchisingové koncepty sú spravidla menšie, resp. majú nižší počet pobočiek. 

Popis záťaže

S výnimkou niekoľkých prípadov zostávajú domáce franchisingové koncepty na Slovensku a nerozširujú sa do zahraničia. K dôvodom patrí neznalosť cudzieho právneho prostredia, lokálnych podnikateľských zvyklostí a/alebo vhodného kupca franchisingovej licencie.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Podniky na Slovensku sú limitované veľkosťou miest, kúpyschopnosťou obyvateľstva, počtom záujemcov o podnikanie formou franchisingu, či dostupnosťou financovania.

Vysvetlenie k opatreniu

Príprava a realizácia výzvy pre rodinné podniky (v rámci schémy pomoci formou de minimis), v rámci ktorej budú mať rodinné podniky možnosť získať poradenstvo, resp. podporné služby. Pôjde o tzv. nepriamu podporu, pričom podporené budú projekty zamerané na zefektívnenie obchodných modelov, proces valuácie rodinných podnikov, tvorbu stratégií nástupníctva, dlhodobé poradenstvo, odborný tréning a i. Rodinným podnikom budú prezentované aj nástroje priamej pomoci, najmä možnosť získať mikropôžičku za zvýhodnených podmienok.

Termín realizácie opatrenia

31. 12. 2018

Úloha splnená

V rámci výzvy Slovak Business Agency cez národný projekt Podpora internacionalizácie MSP majú fyzické a právnické osoby možnosť získať 80 hodín dlhodobého individuálneho poradenstva na podporu marketingových a investičných aktivít, vrátane franchisingu a licencovania, so zameraním na zahraničné trhy. V roku 2018 túto možnosť využilo 17 subjektov. MH SR takisto spolupracovalo so Slovenskou franchisingovou asociáciou a so Združením mladých podnikateľov Slovenska s cieľom podporiť rozvoj franchisingu na Slovensku. Slovenskí franchisiti mali tiež možnosť zúčastniť sa Slovenského exportného fóra SARIO v októbri 2018.

Prínos

Uskutočnenie podnikateľskej misie do krajín so silnou slovenskou komunitou, resp. do okolitých krajín (Spojené kráľovstvo, Írsko, Nemecko, Rakúsko) za účelom prezentácie slovenských franchisingových konceptov pre Slovákov žijúcich v zahraničí podporí rozvoj domácich konceptov. Alternatívou je zakúpenie franchisingovej licencie záujemcami o podnikanie (masterfranchísa). Opatrenie je zamerané na podporu rodinného podnikania.

Popis vybraných vplyvov

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Opatrenie bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Opatrenie č. 26 bude vykonávané v rámci schémy definovanej v opatrení č. 25.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk