24. Analyzovať súčasné postupy udeľovania prechodných pobytov cudzincov s cieľom navrhnúť technicko-organizačné opatrenia na zlepšenie podmienok

 

Uznesenie vlády SR č. 228/2018, úloha č. C.1 - SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MV SR, MPSVR SR

Znenie opatrenia:

Analyzovať súčasné postupy udeľovania prechodných pobytov cudzincov s cieľom navrhnúť technicko-organizačné opatrenia na zlepšenie podmienok v oblasti pobytu cudzincov v súlade s platnou legislatívou

 

Súčasný stav

Prihlasovanie cudzincov na pobyt v SR, vybavovanie pracovných povolení, ako aj samotné konanie na cudzineckej polícií predstavuje neprimeranú záťaž. Zjednodušenie tohto konania, zrýchlenie a elektronizácia aspoň pre subjekty opakovane zamestnávajúce alebo spolupracujúce s cudzincami by významne pomohla k znižovaniu administratívnej zaťaženosti. V prípade vnútropodnikového transferu zamestnancov (vysokokvalifikovaných odborníkov) z tretích krajín má vybavenie žiadosti zo zákona trvať maximálne 30 dní odo dňa podania kompletnej dokumentácie. Prax na cudzineckej polícii zvyčajne tieto lehoty posúva na úroveň 45 dní. Vzhľadom na to, že žiadatelia sú z iných krajín, môžu komunikovať poväčšine iba v cudzom jazyku, zvyčajne v angličtine. Žiaľ, nie všetci zamestnanci cudzineckej polície dokážu komunikovať v cudzom jazyku.

Popis záťaže

Prihlasovanie cudzincov na pobyt v SR, vybavovanie pracovných povolení, ako aj samotné konanie na cudzineckej polícií predstavuje neprimeranú záťaž. Nákladom je čas strávený získaním pracovných povolení.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Vybavovanie pracovného povolenia je neprimeranou administratívnou záťažou, jeho elektronizácia, ako aj zrýchlenie konania by predstavovali výrazné zníženie administratívnej záťaže na jednej strane pre podnikateľské subjekty a taktiež aj pre samotných cudzincov. Lepšej implementácii celého procesu prijímania cudzincov z tretích krajín by pomohlo hlavne zvýšenie kapacít pracovníkov cudzineckej polície, ako aj zlepšenie mäkkých a jazykových zručností súčasných pracovníkov

Termín realizácie opatrenia

31. 12. 2018

Úloha splnená

Oblasť zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín je stanovená v Stratégii pracovnej mobility cudzincov v SR. Boli prijaté legislatívne opatrenia vyplývajúce z uvedenej  stratégie, ktorých cieľom je najmä zefektívnenie, urýchlenie a spružnenie systému upravujúceho vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín na územie SR s cieľom zamestnania v profesiách s identifikovaným nedostatkom pracovnej sily a tým prispieť k udržaniu rastu slovenskej ekonomiky a zabráneniu vzniku rozsiahlych finančných strát v hospodárstve SR.

Legislatíva

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení.

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení

Prínos

Zníženie administratívnej záťaže na strane podnikateľov, ako aj cudzincov spočívajúcej v čase potrebnom na získanie pracovného povolenia.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk