25. Spracovať analýzu možnosti systémového prepojenia Notárskeho centrálneho registra záložných práv so systémom evidencia vozidiel

 

Uznesenie vlády SR č. 228/2018, úloha č. C.2 - NESPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MV SR, MS SR

Znenie opatrenia:

Spracovať analýzu možnosti systémového prepojenia Notárskeho centrálneho registra záložných práv so systémom evidencia vozidiel s cieľom navrhnúť novú eGOV službu na potvrdenie zhodnosti držiteľa a vlastníka vozidla, ako aj vedených exekučných a iných blokácií, záložných a iných ťarch na vozidlách.

Navrhnúť zmenu legislatívy zrušením zákazu zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva na hnuteľné veci pri spotrebiteľských zmluvách.

 

Súčasný stav

Evidencia motorových vozidiel je v súčasnej dobe neverejná. Nikto, okrem vlastníka, sa z evidencie vozidiel nedozvie, kto je vlastníkom a držiteľom vozidla. Nedá sa overiť exekučná blokácia na vozidle, ktorá bráni prevodu. 

Oproti tomu je evidencia nehnuteľností verejná, z on-line verzie katastra sa dá overiť, kto je vlastník a aké sú na nehnuteľnosti ťarchy. 

Verejný register je najlepšia cesta na prevenciu voči podvodom, na ochranu podnikateľov, ako i občanov. 

Na elimináciu podvodov s vozidlami bol využívaný inštitút zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva. 

Veriteľ, leasingová spoločnosť pri financovaní formou úveru, bola na základe Zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva zapísaná v evidencii vozidiel ako vlastník a zákazník v pozícii dlžníka ako veriteľ.  

Zápis veriteľa (leasingovej spoločnosti) ako vlastníka bránil tomu, aby s vozidlom zákazník nakladal ako so svojím. Nemohol ho založiť, predať a ani ho nemohol exekútor zablokovať exekučnou blokáciou. 

Zabezpečenie splnenia záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy prostredníctvom zabezpečovacieho prevodu práva pri spotrebiteľskej zmluve bolo novelou v roku 2014 zakázané úplne. Dôvodom tohto zákazu bolo zneužívanie veriteľov, ktorí spotrebiteľom predali napr. motorové vozidlo súčasne s poskytnutím spotrebiteľského úveru a tiež s uzatvorením zmluvy o zabezpečovacom prevode práva a pri prvom omeškaní spotrebiteľa mali možnosť prevedené právo speňažiť spôsobom uvedeným v zmluve, pričom toto nepodliehalo žiadnej kontrole a často išlo o zmluvy obsahujúce neprijateľné zmluvné podmienky. Znovuzavedením tejto možnosti teda hrozí opätovné objavenie sa uvedených praktík. 

Vzhľadom na tento súčasný zákaz sa v praxi namiesto toho používa záložné právo. Záložné právo sa však neeviduje v evidencii vozidiel. Eviduje sa v Notárskom centrálnom registri záložných práv. Okrem toho je záložné právo pri vzniku, ako i zániku spoplatnené sumou  spolu cca 110 eur na jedno vozidlo. Takto neúmerne vznikli náklady pre podnikateľov, ako i pre občanov.

V súčasnej dobe je teda niekoľko desiatok tisíc vozidiel evidovaných v evidencii bez akéhokoľvek záznamu o tom, že je na vozidle ťarcha, a to záložné právo. 

Takýto stav predstavuje riziko pre akéhokoľvek nadobúdateľa, ktorý kupuje vozidlo od vlastníka. Dobromyseľný nadobúdateľ si musí overovať existenciu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv, čo nerobí z občanov takmer nikto. Prípadnú exekučnú blokáciu, ktorá bráni prevodu, však nezistí nikde. Táto blokácia nie je výkon exekúcie a nie je táto informácia verejná.

Ak zákazník, podnikateľ alebo občan v dobrej viere nadobudne vozidlo s ťarchou záložného práva alebo s exekučnou blokáciou, reálne nemá žiadnu možnosť sa liberalizovať a bude znášať všetky následky v podobe straty vozidla, ako i kúpnej ceny.

Popis záťaže

Utajenosť evidencie vozidiel spôsobuje neodôvodnené riziko pri akomkoľvek nadobúdaní už registrovaného motorového vozidla pre podnikateľov, ako i pre občanov. Neregistrovanie záložného práva a neverejný register vozidiel, vrátane informácii o exekučnej blokácii,  vytvára stav neistoty pre podnikateľa a občana či sa kúpou vozidla nedostane do obrovských problémov. 

Uvedené riziká boli vo veľkej miere znižované využívaním inštitútu zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva, na základe ktorého bola ako vlastník zapísaná leasingová spoločnosť. Takýto zápis bránil vzniku záložného práva, ako i exekučným blokáciám.

Súčasný zákaz využívania zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva a jeho nahradenie záložným právom spôsobilo ešte väčšiu neistotu. Za vznik, ako i zánik záložného práva sa musí zaplatiť notárovi poplatok priemerne 110 eur na jedno vozidlo. Zabezpečovací prevod vlastníckeho práva je bezplatný.

Náklady sú v podobe obrovských finančných strát spôsobených tým, že sa nedajú overiť právne vady predávanej veci. 

Straty sú niekoľko sto tisíc každý rok a sú nevymožiteľné. 

Straty sú spôsobené len tým, že evidencia vozidiel nie je verejná a nie je dostupná právna forma zistenia a overenia právnych vád.    

Pri evidencií 40 tisíc vozidiel na úver pre spotrebiteľov ide o sumu 4,4 mil. eur.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Ak je verejný register nehnuteľností, nie je dôvod na utajenosť registra vozidiel.

Verejnosť znamená transparentnosť.

Verejnosť evidencie výrazne zníži podvody s vozidlami.

Verejnosť evidencie eliminuje riziko kupujúceho, že kúpi vozidlo s vadami.

Zabezpečovací prevod vlastníckeho práva znamená zápis leasingovej spoločnosti ako vlastníka a tým sa vylučuje možnosť záložného práva a exekúcie. 

Tento prevod eliminuje riziko kupujúceho, že nadobudne vozidlo s právnymi ťarchami.

Záložné právo je pri vzniku a zániku spoplatnené sumou cca 110 eur Zabezpečovací prevod vlastníckeho práva je bezplatný. 

Termín realizácie opatrenia

31. 12. 2018

Úloha nesplnená

Návrh novely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke bol 16. januára 2019 predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Výsledky pracovného rokovania  s Notárskou komorou SR, poukazujú, že pri súčasnom spôsobe evidovania údajov v registri záložných práv nie je možné efektívnym spôsobom využívať údaje z tohto registra ako podklad pre vykonávanie zmien vlastníkov evidovaných vozidiel, taktiež nebolo možné navrhnúť novú eGOV službu na potvrdenie zhodnosti držiteľa a vlastníka vozidla, ako aj vedených exekučných a iných blokácií, záložných a iných ťárch na vozidlách.
Na základe informácií s rokovania s notárskou komorou SR údaje v notárskom centrálnom registri záložných práv bývajú v tomto registri vedené všeobecným konštatovaním, že založený je hnuteľný majetok záložcu, avšak bez uvedenia jednoznačného identifikátora, ktorým je pre účely vedenia evidencie vozidiel VIN číslo vozidla. Vzhľadom na uvedené by nebolo možné jednoznačne overiť skutočnosti o konkrétnom vozidle v prípadnej novej eGOV službe. Koncom roka 2019 sa uskutočnilo pracovné rokovanie s dodávateľom pripravovaného informačného systému, ktorý má za cieľ okrem iného riešiť možnosti úpravy prepojenia Notárskeho centrálneho registra záložných práv so systémom evidencia vozidiel. Termín realizácie sa predpokladá od mesiaca september 2020. Konkrétnejšie informácie vzídu zo spracovania potrebnej analýzy. 

Legislatíva

Občiansky zákonník § 53 ods. 7.

Prínos

Verejnosť evidencie vozidiel bude mať prínos pre podnikateľov, ako i občanov. Podnikateľ aj občan ušetria cca 110 eur na každom vozidle v prípade, ak namiesto záložného práva použije zabezpečovací prevod vlastníckeho práva. Pri evidencii 40 tisíc vozidiel na úver pre spotrebiteľov ide o sumu 4,4 mil. eur. 

Odstráni riziká pri kúpe vozidiel.

Štát ušetrí na tom, že sa výrazne znížia podvody. 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk