26. Analyzovať a vyhodnotiť podnety podnikateľského prostredia týkajúce sa registra partnerov verejného sektora a na základe odbornej diskusie navrhnúť potrebné zmeny zákona č. 315/2016 Z. z.

 

Uznesenie vlády SR č. 228/2018, úloha č. C.3 - PLNÍ SA

 

Gestor a spolugestori

MS SR

Znenie opatrenia:

Analyzovať a vyhodnotiť podnety podnikateľského prostredia týkajúce sa registra partnerov verejného sektora a na základe odbornej diskusie navrhnúť potrebné zmeny zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z.

 

Súčasný stav

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 01. 02. 2017 a vyžaduje, aby boli tzv. partneri verejného sektora registrovaní v registri. Partnerom verejného sektora sú, okrem dodávateľov orgánov štátnej správy, aj partneri obchodných spoločností s majetkovou účasťou štátu a to v prípade, ak je hodnota finančných prostriedkov vynakladaných na základe uzavretej zmluvy s jednorazovým plnením nad 100 tis. eur a opakovaným plnením nad 250 tis. eur za rok alebo hodnota majetku z verejných zdrojov v hodnote nad 100 tis. eur.

Popis záťaže

Partnerom sú aj zákazníci tých obchodných spoločností s majetkovou účasťou štátu podnikajúcich na vysoko konkurenčných trhoch.

Tieto subjekty sú povinné zaregistrovať sa v registri partnerov verejného sektora a plniť striktné povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 315/2016 Z. z.

Náklady

So zápisom do registra partnerov verejného sektora sú spojené dodatočné náklady na služby tzv. oprávnenej osoby a administratívne náklady súvisiace s plnením povinností povinnej osoby. Tieto náklady nemajú subjekty, ktoré sa rozhodnú uzavrieť zmluvu so subjektom, ktorý je konkurentom obchodných spoločností s majetkovou účasťou štátu, podnikajúcich na vysoko konkurenčných trhoch.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Znížiť administratívne zaťaženie a odstrániť diskrimináciu tých subjektov, ktoré sú zákazníkmi spoločností s majetkovou účasťou štátu, podnikajúcich na vysoko konkurenčných trhoch.

Diskriminácia zákazníkov spoločností s majetkovou účasťou štátu môže tiež viesť k zníženiu úrovne konkurencie a ďalšiemu zvýšeniu nákladov podnikateľských subjektov.

Termín realizácie opatrenia

31. 12. 2018

Úloha sa plní

Cieľ bol splnený analyzovaním nedostatkov zákona č. 315/2016 Z. z. (najmä vo vzťahu k podnikateľskému prostrediu a subjektov ktoré podnikajú v rámci konkurenčného prostredia) a to vypracovaním novely uvedeného zákona. Predmetná novela sa momentálne nachádza v štádiu po rozporových konaniach (legislatívny proces č.:  LP/2018/567).

Prínos

Zachovanie vysokej miery transparentnosti vynakladania verejných zdrojov odstránenie diskriminácie tých subjektov, ktoré sú zákazníkmi spoločností s majetkovou účasťou štátu podnikajúcich na vysoko konkurenčných trhoch, ďalší rozvoj konkurencie na týchto trhoch, zníženie administratívneho zaťaženia a celkových nákladov podnikateľského prostredia.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk