27. Prehodnotiť právnu úpravu bezúhonnosti právnických osôb a navrhnúť zmeny osobitných zákonov upravujúcich bezúhonnosť právnických osôb

 

Uznesenie vlády SR č. 228/2018, úloha č. C.4 - PLNÍ SA

 

Gestor a spolugestori

MS SR

Znenie opatrenia:

Prehodnotiť právnu úpravu bezúhonnosti právnických osôb a navrhnúť zmeny osobitných zákonov upravujúcich bezúhonnosť právnických osôb

 

Súčasný stav

Trestná zodpovednosť právnických osôb je legislatívne upravená osobitným zákonom, a to zákonom č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom vnútroštátny právny rámec presahuje rámec odporúčaní EÚ a OECD, a to úpravou bezúhonnosti právnických osôb.

Popis záťaže

Negatívne dôsledky uvedenej právnej úpravy pre podnikateľov

Dôvody na zmenu (argumenty)

Zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských podnikateľov oproti zahraničným konkurentom, kde sú štandardy trestného postihovania právnických osôb upravené v rámci odporúčaní EÚ a OECD.

Termín realizácie opatrenia

31. 12. 2018

Úloha sa plní

MS SR ako gestor predmetného opatrenia, na účely naplnenia cieľa vyplývajúceho z opatrenia zriadilo pracovnú skupinu s názvom ,,Pracovná skupina zriadená k problematike bezúhonnosti právnickej osoby a účinkov vznesenia obvinenia voči právnickej osobe“ (ďalej len ,,pracovná skupina“). Predmetná pracovná skupina sa skladá zo zástupcov MS SR ako aj zo zástupcov príslušných rezortov resp. iných subjektov.Doposiaľ MS SR obdržalo stanoviská od MPSVR SR a MPRV SR, pričom z týchto vyplýva, že zmenu konceptu bezúhonnosti právnických osôb, tak ako je zavedený v osobitných zákonoch, ktoré sú v ich gescii nepovažujú za potrebnú. Na základe uvedeného možno konštatovať, že MS SR v spolupráci s dotknutými rezortmi prehodnotilo právnu úpravu bezúhonnosti právnických osôb.

Prínos

Zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských podnikateľov oproti zahraničným konkurentom kde sú štandardy trestného postihovania právnických osôb upravené v rámci odporúčaní EÚ a OECD.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk