28. Vypracovať analýzu efektivity daňovej zábezpeky na DPH

 

Uznesenie vlády SR č. 228/2018, úloha č. C.5 - SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MF SR

Znenie opatrenia:

Vypracovať analýzu efektivity daňovej zábezpeky na DPH

 

Súčasný stav

Daňovú zábezpeku skladá žiadateľ o registráciu na daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) do 20 dní od doručenia rozhodnutia správcu dane. Jej výšku určuje daňový úrad. Posudzuje sa riziko vzniku nedoplatku na DPH. Účelom daňovej zábezpeky je úhrada prípadného nedoplatku na dani, ktorý vznikne po zaregistrovaní zdaniteľnej osoby. Zábezpeka sa skladá na účet správcu dane, ak fyzická osoby bola konateľom alebo spoločníkom právnickej osoby, ktorá mala alebo má ku dňu zániku nedoplatky na DPH viac ako tisíc eur, má zrušenú registráciu pre DPH z dôvodu nepodania daňového priznania, nezaplatenia DPH, nie je opakovanie zastihnuteľná na adrese sídla, miesta podnikania alebo prevádzkarne alebo opakovanie porušuje povinnosti pri daňovej kontrole. Daňový úrad ju do 30 dní vráti, ak ju v priebehu 12 mesiacov nemusel použiť na uhradenie nedoplatkov z DPH.

Popis záťaže

Zloženie daňovej zálohy vo výške 1000 eur až 500 000 eur.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Pre výrazné zníženie podvodov na nadmerných odpočtoch DPH stráca opodstatnenosť daňová zábezpeka. Táto povinnosť sa dotýka viacerých subjektov, ktorí nemajú zámer zneužívať daňový systém. Dôvodom je výrazné zníženie záťaže poctivejších podnikateľských subjektov.

Termín realizácie opatrenia

31. 12. 2018

Úloha splnená

Na základe aplikácie inštitútu zábezpeky na daň z pridanej hodnoty v praxi vypracovala v roku 2018 finančná správa analýzu tohto inštitútu v procese registrácie za platiteľa dane z pridanej hodnoty s návrhom na jeho revíziu formou legislatívnej zmeny spočívajúcej v zrušení povinnosti zložiť zábezpeku na DPH v procese registrácie na DPH.
MF SR zaradilo tento návrh medzi legislatívne opatrenia realizované v roku 2018 s účinnosťou od 1.1.2019.  S účinnosťou od 1.1.2019 bola zákonom č.  369/2018 Z.z. zrušená povinnosť skladať zábezpeku na daň pri registrácii rizikových zdaniteľných osôb.

Legislatíva

§ 4c zákona č. 222/20004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Prínos

Výrazné zjednodušenie procesu žiadania o registráciu na DPH a zlepšenie cash flow podnikateľov.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk