4. Odstrániť zákonom ustanovený termín (30. september) na predkladanie žiadosti o overenie spôsobilosti zamestnávateľa uchádzajúceho sa o vstup do systému duálneho vzdelávania

 

Uznesenie vlády SR č. 228/2018, úloha č. B.4 - SPLNENÁ

Gestor a spolugestori

MŠVVŠ SR 

Znenie opatrenia:

Odstrániť zákonom ustanovený termín (30. september) na predkladanie žiadosti o overenie spôsobilosti zamestnávateľa uchádzajúceho sa o vstup do systému duálneho vzdelávania, a nahradiť ho formuláciou:

„Overenie spôsobilosti zamestnávateľa sa vykoná po podaní písomnej žiadosti o overenie spôsobilosti zamestnávateľa (ďalej len „žiadosť“), ktorú zamestnávateľ doručí príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii.“

 

Súčasný stav

Písomnú žiadosť o overenie spôsobilosti zamestnávateľa je nutné doručiť príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza 1. septembru nasledujúceho kalendárneho roka, od ktorého zamestnávateľ predpokladá poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (§ 12 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Popis záťaže

Opierajúc sa o prax stavovských organizácií a príslušných profesijných organizácií zákonom ustanovený termín predloženia písomnej žiadosti o overenie spôsobilosti nezodpovedá skutočným potrebám zainteresovaných strán a časový odstup, s ktorým je potrebné podať žiadosť, je neopodstatnene dlhý. V niektorých prípadoch je v praxi tento termín obchádzaný, v zmysle čo najviac vyhovieť podnikateľským subjektom, ktoré prejavia záujem o vstup do systému duálneho vzdelávania.

Proces predkladania žiadostí o overenie spôsobilosti zamestnávateľa uchádzajúceho sa o vstup do systému duálneho vzdelávania s neprimerane skorým termínom obmedzuje podnikateľské subjekty.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Hlavným dôvodom k zmene je práve aplikačná prax, ktorá poukazuje na spomínané nedostatky. Ustanovenie presného a neprimerane skorého termínu na predkladanie žiadosti o overenie spôsobilosti zamestnávateľa uchádzajúceho sa o vstup do systému duálneho vzdelávania nezodpovedá časovým potrebám, ktoré si samotný proces vyžaduje a obmedzuje podnikateľov pri predkladaní žiadosti.

Termín realizácie opatrenia

31. 12. 2018

Úloha splnená

V rámci zákona č. 209/2018 Z. z., účinného od 1.9.2018, bol vypustený termín 30. september z ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. o OVP a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prínos

Prínosom bude nielen zjednodušenie vstupu nových podnikateľských subjektov do systému duálneho vzdelávania, ale aj jeho zatraktívnenie a zvýšenie počtu podnikateľov, ako aj žiakov zapojených do duálneho vzdelávania.

Popis vybraných vplyvov

Opatrenie nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy.

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk