5. Odstrániť povinnosť predkladať k žiadosti o overenie spôsobilosti zamestnávateľa uchádzajúceho sa o vstup do systému duálneho vzdelávania niektoré doklady

 

Uznesenie vlády SR č. 228/2018, úloha č. B.5 - SPLNENÁ

Gestor a spolugestori

MŠVVŠ SR

Znenie opatrenia:

Odstrániť zákonom ustanovenú povinnosť predkladať k žiadosti o overenie spôsobilosti zamestnávateľa uchádzajúceho sa o vstup do systému duálneho vzdelávania niektoré doklady v tých prípadoch, keď táto informácia je dostupná vo verejne prístupných registroch.

Čestným vyhlásením nahradiť potvrdenie príslušného úradu, že zamestnávateľ nemá v SR alebo v krajine svojho sídla daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.

 

Súčasný stav

Žiadosť o overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania musí obsahovať náležitosti a povinné prílohy podľa § 12 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Konkrétne ide o:

 1. identifikačné údaje zamestnávateľa,
 2. predmet činnosti zamestnávateľa,
 3. študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom bude poskytovať praktické vyučovanie,
 4. počet žiakov, ktorých zamestnávateľ predpokladá pripravovať v systéme duálneho vzdelávania,
 5. identifikačné údaje strednej odbornej školy, s ktorou zamestnávateľ predpokladá uzatvoriť zmluvu o duálnom vzdelávaní,
 6. predpokladaný počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo predpokladaný počet učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami zamestnávateľa a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie,
 7. predpokladaný počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo predpokladaný počet učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie, ak zamestnávateľ nezamestnáva i) majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe alebo ii) potrebný počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo potrebný počet učiteľov umeleckej praxe,
 8. predpokladaný počet inštruktorov, ak žiak bude vykonávať praktické vyučovanie pod vedením inštruktora,
 9. školský rok, od ktorého zamestnávateľ predpokladá poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania,
 10. dátum a podpis štatutárneho zástupcu zamestnávateľa.

Prílohou žiadosti je

 1. doklad o oprávnení zamestnávateľa vykonávať činnosť, ktorá zodpovedá obsahu vzdelávania v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom bude poskytovať praktické vyučovanie,
 2. doklad o zabezpečení priestorov a vymedzení priestorov pre príslušnú časť školského vzdelávacieho programu študijného odboru alebo učebného odboru,
 3. čestné vyhlásenie o tom, že zamestnávateľ do vykonania obhliadky podľa § 13 ods. 5 bude mať materiálno-technické zabezpečenie zodpovedajúce príslušnej časti školského vzdelávacieho programu študijného odboru alebo učebného odboru,
 4. potvrdenie súdu, že zamestnávateľ nie je v konkurze alebo v likvidácii,
 5. potvrdenie súdu, že proti zamestnávateľovi nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 6. potvrdenie príslušného úradu nie staršie ako tri mesiace, že zamestnávateľ nemá v SR alebo v krajine svojho sídla daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
 7. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace preukazujúci, že zamestnávateľ, štatutárny zástupca zamestnávateľa alebo člen štatutárneho orgánu zamestnávateľa nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

Popis záťaže

Zákon v súčasnej podobe vyžaduje od zamestnávateľov predloženie dokladu o oprávnení zamestnávateľa vykonávať činnosť, ktorá zodpovedá obsahu vzdelávania v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom bude poskytovať praktické vyučovanie – v praxi napr. výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra. Oba registre sú však verejne prístupné.

Taktiež vyžaduje iné prílohy, ktoré sú nahraditeľné čestným prehlásením (napr. potvrdenie príslušného úradu nie staršie ako tri mesiace, že zamestnávateľ nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie).

Predmetná regulácia zavádza pre podnikateľov predovšetkým administratívne náklady (čas na realizáciu jednotlivých úkonov, predovšetkým na vypracovanie dokumentácie, oznamovanie skutočností a predkladanie dokladov), ako aj priame finančné náklady (potvrdenia od súdu, výpis z OR, a pod.)

Dôvody na zmenu (argumenty)

Nevyžadovať od podnikateľov informácie, ktoré má štátna správa k dispozícii z dostupných registrov, prípadne ktoré je možné nahradiť čestným vyhlásením.

Termín realizácie opatrenia

31. 12. 2018

Úloha splnená

V rámci zákona č. 209/2018 Z. z., účinného od 1.9.2018, bolo upravené ustanovenie § 12 ods. 3 písm. e) zákona č. 61/2015 Z. z. o OVP a o zmene a doplnení niektorých zákonov (znenie: e/ čestné vyhlásenie o tom, že zamestnávateľ nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie).
Čestným vyhlásením bolo nahradené dovtedy požadované potvrdenie príslušného úradu, že zamestnávateľ nemá v SR daňové nedoplatky a nedoplatky na poistnom.

Prínos

Prínosom bude nielen zjednodušenie vstupu nových podnikateľských subjektov do systému duálneho vzdelávania, ale aj jeho zatraktívnenie a zvýšenie počtu podnikateľov, ako aj žiakov zapojených do duálneho vzdelávania.

Popis vybraných vplyvov

Opatrenie nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy.

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk