6. Zaviesť cielené systémové nástroje zamerané na podporu zvyšovania zručností zamestnancov v oblasti informačných a komunikačných technológií

 

Uznesenie vlády SR č. 228/2018, úloha č. B.6 - SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MŠVVŠ SR

Znenie opatrenia:

Zaviesť cielené systémové nástroje zamerané na podporu zvyšovania zručností zamestnancov v oblasti informačných a komunikačných technológií

 

Súčasný stav

V súčasnosti SR mení prístup k podpore investorov a investícií smerom k investíciám s vysokou pridanou hodnotou, ktoré sú charakteristické veľkými nárokmi, najmä na oblasť zručností v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT), pričom v tejto oblasti zaznamenávame nedostatok disponibilnej pracovnej sily.

Popis záťaže

Podnikatelia zaznamenávajú akútny nedostatok disponibilnej pracovnej sily v oblasti IKT. Rovnako aj podpora zavádzania nových technológií vrátane nárokov vyplývajúcich zo stratégie Priemysel 4.0 si vyžaduje vysoké IKT zručnosti zamestnancov a ich súčasná úroveň nie je dostačujúca.

Kvantitatívne a kvalitatívne nedostatky personálneho aparátu v oblasti IKT spôsobujú finančné aj administratívne náklady a časovú záťaž.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Dôvodom na zmenu je dosiahnutie cieľa, ktorým by malo byť zvýšenie počítačovej gramotnosti zamestnancov v oblasti špecifických IKT zručností (napr. pokročilé ovládanie NC strojov, pokročilé zvládanie grafických a dizajnérskych počítačových programov (SW), a pod.) a tým odstránenie vyššie uvedenej záťaže.

Termín realizácie opatrenia

31. 12. 2018

Úloha splnená

Opatrenie bolo zrealizované predložením Návrhu štátnych programov výskumu a vývoja pre roky 2019-2023 s výhľadom do roku 2028 na rokovanie vlády SR dňa 27. decembra 2018 a vyhlásením Oznámenia o predkladaní žiadostí o stimuly pre výskum a vývoj č. 2018/7838:1-26C0 zo dňa 21. septembra 2018.

Prínos

Dosiahnutie zvýšenia počítačovej gramotnosti zamestnancov v oblasti špecifických IKT zručností (napr. pokročilé ovládanie NC strojov, pokročilé zvládanie grafických a dizajnérskych SW, a pod.), uľahčenie investovania a motivácia pre investorov, zvýšenie počtu kvalifikovaných zamestnancov v IKT oblasti.

Popis vybraných vplyvov

Negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy vo výške 2,7 mil. eur ročne.

Realizáciou opatrenia budú pozitívne ovplyvnené podnikateľské subjekty, ktoré pôsobia v sektore IKT. Zlepšia sa zručnosti zamestnancov pôsobiacich v IKT. Zníži sa administratívna a časová záťaž, zlepšením zručností sa zlepší možnosť využívania modernejšej techniky. Zlepší sa počítačová gramotnosť zamestnancov v oblasti IKT.

Náklady na podnikateľské subjekty súvisia s potrebou školiteľov a s tým súvisiacimi mzdovými nárokmi na uvedených školiteľov.

Predložený návrh bude mať pozitívny vplyv na rozvoj konkurencie v danej oblasti, zlepšenie kvality práce a zníženie administratívnej záťaže na zamestnancov.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk