7. Zrušiť miestnu príslušnosť orgánu verejnej správy pri vydávaní inštruktorských preukazov pôsobiacich v autoškolách

 

Uznesenie vlády SR č. 228/2018, úloha č. B.7 - PLNÍ SA

 

Gestor a spolugestori

MDV SR

Znenie opatrenia:

Zrušiť miestnu príslušnosť orgánu verejnej správy pri vydávaní inštruktorských preukazov pôsobiacich v autoškolách

 

Súčasný stav

Inštruktor v autoškole pre vykonávanie svojej činnosti potrebuje inštruktorský preukaz, ktorý vydáva miestne príslušný okresný úrad v sídle kraja podľa pobytu fyzickej osoby.

Popis záťaže

Ak inštruktor pôsobí mimo svojho pobytu (napr. v Bratislave), tak inštruktorský kurz, ako aj skúšku z odbornej spôsobilosti absolvuje napr. v Bratislave, ale o vydanie inštruktorského preukazu musí požiadať miestne príslušný okresný úrad v sídle kraja podľa pobytu fyzickej osoby.

Inštruktor potrebuje vycestovať na miestne príslušný okresný úrad v sídle kraja podľa pobytu fyzickej osoby, čo predstavuje časovú stratu, ako aj náklady na cestovanie na miestne príslušný okresný úrad v sídle kraja.

Dôvody na zmenu (argumenty)

V súčasnosti, keď je zavedený jednotný informačný systém v cestnej doprave, inštruktorský preukaz môže vydať ktorýkoľvek okresný úrad v sídle kraja a nemusí byť určená miestna príslušnosť.

Termín realizácie opatrenia

30. 06. 2020

Úloha sa plní

V zbierke zákonov bol zverejnený „zákon č. 386/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“. V § 8 ods. 3 tohto zákona sa ustanovuje, že príslušným orgánom na udelenie inštruktorského oprávnenia je ktorýkoľvek okresný úrad v sídle kraja. Tento zákon nadobudne účinnosť 23. mája 2020.

Legislatíva

Zákon č. 93/2005 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prínos

Ušetrenie časovej straty, ako aj nákladov na cestovanie na miestne príslušný okresný úrad v sídle kraja.

Popis vybraných vplyvov

Návrh predpokladá vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyv na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana.

Úprava jednotného informačného systému v cestnej doprave v súvislosti s týmto opatrením predpokladá finančnú náročnosť na rozpočet Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 140 400 eur bez DPH, čo tvorí sumu 168 480 eur s DPH.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk