9. Zabezpečiť schválenie dohody medzi USA a SR a jej zaradenie do prílohy 1 a prílohy 2 Dohody medzi USA a ES o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva v platnom znení

Uznesenie vlády SR č. 228/2018, úloha č. B.9 - PLNÍ SA

 

Gestor a spolugestori

MDV SR, Dopravný úrad, MZVaEZ SR, MH SR

Znenie opatrenia:

Zabezpečiť schválenie dohody medzi USA a SR a jej zaradenie do prílohy 1 a prílohy 2 Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva v platnom znení

 

Súčasný stav

Dodatok 1 k Dohode medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva[1]) v platnom znení (ďalej len „Dohoda BASA“) pre SR v zozname príslušných dohôd nezahŕňa Dohodu medzi Spojenými štátmi a Československom o vzájomnom schvaľovaní osvedčení letovej spôsobilosti pre dovážané lietadlá.

Z tohto dôvodu nie sú v dodatku prílohy I a v prílohe II k Dohode BASA pre SR špecifikované výrobky a súvisiace vývozné dokumenty akceptované na dovoz do Spojených štátov amerických. Vyriešením vzniknutej situácie budú môcť výrobcovia leteckej techniky, konkrétne lietadiel ELA 1[2]) a LSA[3]), a ktoré spadajú pod prílohu II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady č. 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES[4]) v platnom znení vyvážať tieto výrobky leteckej techniky na trh v Spojených štátoch amerických, na ktorom je veľký dopyt práve po lietadlách týchto kategórií. Keďže ide o veľmi komplikovaný proces spojený s potrebou vyriešiť účinnosť platnej Dohody USA – Československa, alebo jej nahradenie inou dohodou, nie je v súčasnosti možné vyplniť všetky požadované informácie v rámci formulára návrhov opatrení.

Prehľad slovenských výrobcov lietadiel: TOMARK, AEROSPOOL, SHARK, AERO. Firmy sa snažia dostávať na trh USA svoje produkty nepriamo.

Popis záťaže

Slovenskí výrobcovia ELA 1 a LSA nemôžu vyvážať svoje produkty priamo zo SR na trh USA, čím sa im znižuje konkurencieschopnosť.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Zmena by mala nastať, aby slovenskí výrobcovia ELA 1 a LSA mohli vyvážať svoje produkty priamo do USA.

Vysvetlenie k opatreniu

Uzatvoreniu bilaterálnej dohody medzi SR a Spojenými štátmi americkými a jej následnému zaradeniu do príslušných častí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom o spolupráci pri riadení bezpečnosti civilného letectva v platnom znení musí predchádzať splnenie príslušných požiadaviek Dopravným úradom, ich následná validácia zo strany Spojených štátov amerických.

Termín realizácie opatrenia

31. 12. 2020

Úloha sa plní

Proces prípravy a uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými, ktorej predmetom má byť najmä vzájomné uznávanie dokladov výrobkov, súčastí a zariadení, je podmienený auditom, ktorý vykoná Letecký úrad Spojených štátov amerických (FAA) na Dopravnom úrade. Dopravný úrad v súčasnosti pripravuje príslušné podklady potrebné na vykonanie auditu, ktorý by mohol byť vykonaný v druhej polovici tohto roku. Keďže predmetná problematika si vyžaduje riešenie aj na úrovni Európskej únie, ministerstvo dopravy a výstavby komunikuje s Európskou komisiou a Dopravný úrad komunikuje s Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA). V procese prípravy je text návrhu predmetnej dohody, ako aj právne predpisy v oblasti vývoja, výroby a údržby výrobkov leteckej techniky, ktoré nie sú v pôsobnosti právne záväzných aktov Európskej únie.

Prínos

Zmena by mala nastať, aby slovenskí výrobcovia ELA 1 a LSA mohli vyvážať svoje produkty priamo do USA, čím by sa im otvoril ďalší trh na vývoz svojich produktov.

Popis vybraných vplyvov

Prijatie navrhovaného opatrenia bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, predpokladá sa audit americkými autoritami vo výške 50 000 eur.

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie (zvýšenie exportu).

 [1]) Ú. v. EÚ L 291, 09. 11. 2011.

[2]) Čl. 2 písm. k) nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Ú. v. EÚ L 362, 17. 12. 2014) v platnom znení.

[3]) Čl. 2 písm. l) nariadenia (EÚ) č. 1321/2014 v platnom znení.

[4]) Ú. v. EÚ L 79, 19. 03. 2008.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk