10. Vypracovať a na webovom sídle zverejniť informačný materiál, ktorý napomáha podnikom k zavádzaniu zásad správnej hygienickej praxe HACCP (tvorbe príručiek)

Zvýšiť informovanosť o tvorbe a vzoroch Príručiek správnej hygienickej praxe 

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.10

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MZ SR, MPRV SR

 

Znenie opatrenia:

Vypracovať a na webovom sídle zverejniť informačný materiál, ktorý obsahuje základné požiadavky na príručky a usmerňujúci dokument Európskej komisie, ktorý napomáha podnikom k zavádzaniu zásad správnej hygienickej praxe HACCP (tvorbe príručiek), s prepojením na zoznam schválených  národných príručiek dostupných na portáli Európskej komisie. 

Uvedené informácie budú dostupné na webovom sídle MZ SR, MPRV SR, ÚVZ SR, ŠVPS SR a regionálnych úradov. 

 

Súčasný stav

Každé zariadenie spoločného stravovania a potravinová  prevádzka  musí dodržiavať zásady správnej hygienickej praxe (HACCP). Na dobrovoľnom základe môžu prevádzkovatelia potravinárskych podnikov používať Príručky správnej hygienickej praxe, ktoré im uľahčia plnenie HACCP. Európska komisia zverejnila usmerňujúci dokument, ktorý napomáha podnikom k zavádzaniu zásad (tvorbe príručiek).  

Z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín čl. 8 vyplýva, že vnútroštátne príručky správnej praxe  vypracúvajú a šíria sektory potravinárskych podnikov, pričom  úlohou orgánov úradnej kontroly potravín je odborne posúdiť tieto príručky. 

Popis záťaže

Zaťažujúce finančné a časové náklady spojené s vypracovaním Príručky správnej hygienickej praxe.

Náklady

Administratívne, resp. nepriame náklady spojené s vypracovaním Príručky správnej hygienickej praxe.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Schválené národné príručky a odporúčania k ich tvorbe sú ťažko dohľadateľné, podnikatelia  o nich nemajú dostatočné informácie.  Podnikateľom by mali byť dostupné jasne definované hygienické normy, o ktoré by sa podnikateľ mohol záväzne oprieť. Najmä malé a stredné podniky nie sú dostatočne oboznámené s procesom tvorby príručky. Úspora finančných nákladov u prevádzkovateľov potravinárskych podnikov.

Termín splnenia opatrenia

31.12.2019

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

Vypracované a zverejnený informačný materiál, ktorý obsahuje základné požiadavky na príručky a dokument EK, ktorý napomáha podnikom zavádzaniu správnej hygienickej praxe HACCP - tvorbe príručiek s prepojením na zoznam schválených národných príručiek dostupných na portáli EK.

ÚVZ SR: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3988:priruky-spravnej-praxe&catid=244:priruky-spravnej-praxe&Itemid=27

MPRV SR: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=111&navID2=537

 

Legislatíva

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín

Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Prínos

Zníženie priamych (v prípade vypracovania súkromným subjektom) a nepriamych finančných nákladov podnikateľských subjektov v zariadeniach spoločného stravovania a potravinárskych prevádzok.

Popis vybraných vplyvov

Podľa údajov ŠVPS SR bolo ku koncu septembra 2018 aktívnych potravinových prevádzok 34 016. Podľa odhadu MH SR sa realizácia opatrenia dotkne tretiny z nich (11 338 prevádzok).

Realizácia opatrenia bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie odbúraním administratívnych nákladov, resp. mzdových nákladov na zamestnanca. Pracovný čas, o ktorý sa skráti doba vypracovania Príručky správnej hygienickej praxe je podľa odhadu MH SR 20 hodín. Pri priemernej hodinovej mzde 8,47 eur na zamestnanca, podnikateľ ušetrí 169,40 eur. Celkové ušetrené náklady na podnikateľské prostredie predstavujú 1 920 657 eur.

Realizácia opatrenia súčasne pozitívne ovplyvní správnosť vypracovania Príručky správnej hygienickej praxe, ktoré však nie je možné kvantifikovať.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk