III. antibyrokratický balíček opatrení

aktualizácia: jún 2020

 

Dňa 6. februára 2019 bol uznesením vlády SR č. 51/2019 schválený tretí balíček ministerstva hospodárstva na odstránenie zbytočnej byrokracie.

Balíček obsahuje 36 opatrení. Zameriava sa na elektronizáciu služieb a zefektívnenie procesov pri začatí podnikania a otváraní prevádzok, pričom časť opatrení je výsledkom vlastných zistení rezortu hospodárstva. Priniesť by mali významné zjednodušenie pravidiel pri povoľovaní podnikania, ubudnúť by mali rôzne povinnosti a predkladanie potvrdení napríklad v oblasti hygieny alebo stavebného konania.

Na opatreniach spolupracovali orgány štátnej správy, podnikatelia, ale aj analytici. Očakáva sa, že podnikateľom zmeny ušetria 50 miliónov eur ročne.

Súbor opatrení obsahuje i návrh na analýzu (úloha C.01 uznesenia vlády SR č. 51/2019, gestor: Sociálna poisťovňa, úloha je splnená).

 

III. antibyrokratický balíček opatrení

Názov materiálu: Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia III.

Číslo uznesenia vlády SR: 51/2019

Dátum schválenia: 6. februára 2019

Počet opatrení: 36 (+ 1 analýza)

 

TLAČOVÁ SPRÁVA MH SR z 06.02.2019

 

Odpočet plnenia opatrení z III. antibyrokratického balíčka k 31.12.2019:

 

K 31.12.2019 bolo z III. balíčka celkovo splnených 24 opatrení, nesplnených ostáva 8 opatrení. 3 opatrenia sú splnené čiastočne a 1 opatrenie je v plnení (termín jeho plnenia ešte neuplynul).

 

Úplný odpočet plnenia opatrení I. až III. antibyrokratického balíčka opatrení je súčasťou Správy o stave podnikateľského prostredia v SR za rok 2019, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 352/2020 dňa 4. júna 2020.

(Príloha č. 6: Vyhodnotenie plnenia opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku k 31. 12. 2019).

 

V nasledovnom prehľade opatrení III. antibyrokratického balíčka je ku každému opatreniu uvedený i stav jeho plnenia k 31.12.2019 tak, ako je uvedený v Správe o stave podnikateľského prostredia v SR za rok 2019.

 

(Poznámka: jednotlivé opatrenia sú zoradené v poradí, v akom sú uvedené vo vlastnom materiáli Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia III. . Poradové čísla opatrení sa nemusia zhodovať s číslami úloh v časti "B", resp. "C" uznesenia vlády SR č. 51/2019).

  

III. antibyrokratický balíček opatrení

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk