11. Novelizovať vyhlášku MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania s cieľom znížiť regulačnú záťaž na podnikateľov

Legislatívna úprava vyhlášky MZ SR č. 533 zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.11

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MZ SR

 

Znenie opatrenia:

Znížiť regulačnú záťaž na podnikateľov novelizáciou vyhlášky MZ SR č. 533 zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania o  ustanovenia, ktoré sú obsolentné a neprimerane zaťažujú podnikateľské prostredie.

 

Súčasný stav

Súčasné znenie vyhlášky MZ SR č. 533 zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania obsahuje neaktuálne, či zbytočne zaťažujúce ustanovenia, ktoré predstavujú pre podnikateľov neprimeranú administratívnu záťaž.

Popis záťaže

Neprimerane prísna regulačná záťaž na podnikateľské prostredie, ktorá bola identifikovaná vo viacerých ustanoveniach vyhlášky, predovšetkým v:

§ 5 ods. 1

(1) V zariadení spoločného stravovania, v ktorom nie je zabezpečené preberanie potravín, najmä mlieka, mliečnych výrobkov, chleba a pečiva, počas nočného rozvozu od dodávateľov, musia byť zriadené priestory na ich prechodné uskladnenie chránené pred znečistením, umývateľné a uzamykateľné.

(neopodstatnené ustanovenie)

§ 6 ods. 4

(4) Záchody pre zamestnancov zariadenia spoločného stravovania musia byť oddelené pre ženy a mužov a udržiavané v použiteľnom stave a v čistote. Záchody musia byť aj pri šatniach pre zamestnancov zariadenia spoločného stravovania, aj pri priestoroch, v ktorých sú sprchy a umývadlá. V zariadení spoločného stravovania, v ktorom pracuje najviac päť zamestnancov v jednej zmene, môže byť jeden záchod spoločný pre mužov a ženy.
V zariadení spoločného stravovania, v ktorom pracuje viac ako 50 žien, musia byť kabíny na osobnú hygienu žien.

(zaťažujúca povinnosť disponovať kabínami na osobnú hygienu žien)

§ 8 ods. 4

(4) Stavebné úpravy, technické úpravy a nátery v zariadení spoločného stravovania sa musia zabezpečovať podľa potreby, maľovanie vo výrobných priestoroch a v skladovacích priestoroch najmenej jedenkrát ročne. O vykonanom maľovaní stien sa musí viesť evidencia.

(zbytočne zaťažujúca povinnosť viesť evidenciu o maľovaní, ako aj vykonať maľovanie v intenzite aspoň raz ročne)

Náklady

Z predmetných ustanovení podnikateľovi vyplývajú nepriame náklady spojené so zriadením priestorov na preberanie potravín počas nočného rozvozu, so zriadením kabín na osobnú hygienu žien a s realizáciou maľby v intenzite aspoň raz ročne.

Z ustanovení tiež vyplývajú administratívne náklady spojené s vedením evidencie o maľovaní.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Neopodstatnenosť ustanovení, neprimeraná zaťaženosť podnikateľských subjektov.  

Termín splnenia opatrenia

30.6.2019

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

Úloha splnená schválením vyhlášky MZ SR č. 102/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

Vyhláška nadobudla účinnosť 01.05.2019.

 

Legislatíva

Vyhláška MZ SR č. 533 zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, najmä:

§ 5 ods. 1:  vypustiť

§ 6 ods. 4: vypustiť časť „V zariadení spoločného stravovania, v ktorom pracuje viac ako 50 žien, musia byť kabíny na osobnú hygienu žien.“

§ 8 ods. 4: preformulovať nasledovne: „Stavebné úpravy, technické úpravy a nátery v zariadení spoločného stravovania sa musia zabezpečovať podľa potreby, maľovanie vo výrobných priestoroch a v skladovacích priestoroch sa vykoná podľa potreby tak, aby nedošlo k viditeľnému znečisteniu.“.

Prínos

Čiastočné odbúranie časti neopodstatnených nepriamych a administratívnych nákladov vyplývajúcich z Vyhlášky MZ SR č. 533 zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

Popis vybraných vplyvov

Podľa údajov na webovej stránke ÚVZ SR bolo v roku 2017 evidovaných 5 906 zariadení spoločného stravovania, ktorých kontrola spadá do kompetencie odboru hygieny výživy.

Realizácia opatrenia bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie odbúraním časti neopodstatnených nepriamych a administratívnych nákladov.

Jednou z povinností, ktorá sa v rámci realizácie vypúšťa je povinnosť viesť evidenciu o maľovaní. Vypustením tejto povinnosti podnikateľ ušetrí v priemere podľa kalkulačky nákladov 29 eur. Celkové zníženie nákladov na podnikateľské prostredie predstavuje 171 274 eur.

Zníženie regulačnej záťaže sa vzťahuje aj na vypustenie ďalších povinností, ktoré však nie je možné kvantifikovať.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk