12. Novelizovať vyhlášku MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo s cieľom znížiť regulačnú záťaž na podnikateľov

Legislatívna úprava vyhlášky MZ SR č. 554 zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.12

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MZ SR

 

Znenie opatrenia:

Znížiť regulačnú záťaž na podnikateľov novelizáciou vyhlášky MZ SR č. 554 zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo o  ustanovenia, ktoré sú obsolentné a neprimerane zaťažujú podnikateľské prostredie.

 

Súčasný stav

Súčasné znenie vyhlášky MZ SR č. 554 zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo obsahuje neaktuálne, či zbytočne zaťažujúce ustanovenia, ktoré predstavujú pre podnikateľov neprimeranú záťaž.

Popis záťaže

Neprimerane prísna regulačná záťaž na podnikateľské prostredie, ktorá bola identifikovaná vo viacerých ustanoveniach vyhlášky, predovšetkým v:

§ 4 ods. 5,6

(5) Priestor na obuv zákazníkov v šatni musí byť oddelený od ostatných priestorov s počtom miest v šatni najmenej dvojnásobne vyšším ako počet miest v potiarni.

(6) Sprchy sa musia umiestniť medzi šatňu a potiareň. Na štyri miesta v potiarni musí pripadnúť najmenej jedna sprcha.

(neopodstatnené a zaťažujúce ustanovenie)

§ 6 ods. 6

(6) Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie sa musia vykonávať najmenej raz za dva roky.

(zbytočne zaťažujúca povinnosť vykonať maľovanie v intenzite aspoň raz za dva roky)

Náklady

Z predmetných ustanovení podnikateľovi vyplývajú nepriame náklady spojené s úpravou priestorov, ako aj s maľbou v intenzite aspoň raz za dva roky.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Neopodstatnenosť ustanovení, neprimeraná zaťaženosť podnikateľských subjektov.  

Termín splnenia opatrenia

30.6.2019

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

Úloha splnená schválením vyhlášky MZ SR č. 103/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo. Vyhláška je účinná od 01.05.2019.

 

Legislatíva

Vyhláška MZ SR č. 554 zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo, najmä:

§ 4 ods. 5, 6: vypustiť

§ 6 ods. 6: preformulovať nasledovne: „Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie sa vykonajú podľa potreby, pri viditeľnom znečistení alebo poškodení bezodkladne.“.

Prínos

Čiastočné odbúranie časti neopodstatnených nepriamych a administratívnych nákladov vyplývajúcich z Vyhlášky MZ SR č. 554 zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Popis vybraných vplyvov

Podľa výročnej správy za rok 2017 zverejnenej na webovej stránke ÚVZ SR v hodnotenom období bolo v Slovenskej republike schválených do prevádzky 20 415 zariadení starostlivosti o ľudské telo. V každom novom zariadení bol pred začatím prevádzky vykonaný štátny zdravotný dozor zameraný na dispozičné usporiadanie zariadenia, podmienky dodržiavania prevádzkovej hygieny a podobne.

Realizácia opatrenia bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie odbúraním časti neopodstatnených nepriamych a administratívnych nákladov.

Medzi takéto povinnosti patrí napríklad vedenie evidencie o základnej oprave všetkých náterov zariadenia a maľovanie sa musia vykonávať najmenej raz za dva roky. Vypustením tejto povinnosti podnikateľ ušetrí v priemere podľa kalkulačky nákladov 29 eur. Celkové zníženie nákladov na podnikateľské prostredie je 592 035 eur.

Zníženie regulačnej záťaže sa vzťahuje aj na vypustenie ďalších povinností, ktoré však nie je možné kvantifikovať.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk