13. Novelizovať vyhlášku MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia s cieľom znížiť regulačnú záťaž na podnikateľov

Legislatívna úprava vyhlášky MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.13

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MZ SR

 

Znenie opatrenia:

Znížiť regulačnú záťaž na podnikateľov novelizáciou vyhlášky MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia o ustanovenia, ktoré sú obsolentné a neprimerane zaťažujú podnikateľské prostredie.

 

Súčasný stav

Súčasné znenie vyhlášky MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia obsahuje neaktuálne, či zbytočne zaťažujúce ustanovenia, ktoré predstavujú pre podnikateľov neprimeranú záťaž.

Popis záťaže

Neprimerane prísna regulačná záťaž na podnikateľské prostredie, ktorá bola identifikovaná vo viacerých ustanoveniach vyhlášky, napríklad v ustanovení:

§ 2 ods. 4

(4) Denné osvetlenie zariadenia sa zabezpečuje oknami po bočných stranách zariadenia, ktoré zároveň umožňujú priečne vetranie, pričom je vhodné, aby pozdĺžna os budovy bola orientovaná v smere východ – západ. Pre zábranu oslnenia musia byť zabezpečené prostriedky pre reguláciu denného osvetlenia.

(neopodstatnené a zaťažujúce ustanovenie)

Náklady

Z predmetných ustanovení podnikateľovi vyplývajú nepriame náklady spojené s prehnanými nárokmi na orientáciu a iné požiadavky súvisiace s osvetlením budovy.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Neopodstatnenosť ustanovení, neprimeraná zaťaženosť podnikateľských subjektov.  

Termín splnenia opatrenia

30.6.2019

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

Úloha splnená schválením vyhlášky MZ SR č. 101/2019 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia.
Účinnosť od 01.05.2019

 

Legislatíva

Vyhláška MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia:

§ 2 ods. 4: vypustiť časť “po bočných stranách zariadenia, ktoré zároveň umožňujú priečne vetranie, pričom je vhodné, aby pozdĺžna os budovy bola orientovaná v smere východ – západ.“.

Prínos

Čiastočné odbúranie časti neopodstatnených nepriamych nákladov vyplývajúcich z Vyhlášky MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia.

Popis vybraných vplyvov

Podľa výročnej správy za rok 2017 zverejnenej na webovej stránke ÚVZ SR bolo v Slovenskej republike v prevádzke 1 937 telovýchovných zariadení.

Realizácia opatrenia bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie odbúraním časti neopodstatnených nepriamych a administratívnych nákladov, ktoré nie je možné kvantifikovať.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk