14. Na základe kompletného IT riešenia legislatívne upraviť oznamovanie novovzniknutých prevádzok tak, aby podnikateľ oznamoval vznik prevádzky len jednému orgánu

Nahlasovanie vzniknutých prevádzok

 

Gestor a spolugestori

MZ SR, spolugestor MPRV SR

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.14:

Znenie opatrenia:

Na základe kompletného IT riešenia, ktorého realizácia sa vykoná v rámci Národného projektu „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“, zasielať v stanovených intervaloch aktuálne informácie o novovzniknutých prevádzkach z RÚVZ príslušným regionálnym veterinárnym a potravinovým správam, inšpektorátom práce a  obciam/mestským častiam. Po realizácii kompletného IT riešenia legislatívne upraviť oznamovanie novovzniknutých prevádzok tak, aby podnikateľ oznamoval vznik prevádzky len jednému orgánu a nemusel jednotlivé orgány informovať osobitne.

Termín splnenia opatrenia

31.12.2021

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.15 - SPLNENÁ

Znenie opatrenia:

V období od 31. decembra 2019 do 31. decembra 2021 zasielať v stanovených intervaloch aktuálne informácie o novovzniknutých prevádzkach z RÚVZ príslušným regionálnym veterinárnym a potravinovým správam.

Termín splnenia opatrenia

31.12.2019 – 31.12.2021

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

 

UVZ upozornil  listom č. OHVBPKV/4759/2019/Jo zo dňa 10.6.2019 všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR na dodržiavanie predmetného opatrenia. Tzn., že predmetné opatrenie sa priebežne v praxi plní.

 

Súčasný stav

Podnikateľský subjekt je povinný nahlásiť otvorenie prevádzky obci alebo mestskej časti a ak predmetom jeho podnikania sú potraviny aj ŠVPS SR, resp. na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.

Ak si túto povinnosť registrácie prevádzkovateľ nesplní, hrozí mu uloženie pokuty ŠVPS SR od 100 až do 100 000 eur.

Popis záťaže

Pred spustením prevádzky, podnikateľom vyplýva celý rad povinností súvisiacich s plánovaným začatím podnikateľskej činnosti v prevádzke. Podnikateľ sa dostáva do paradoxných situácií, kedy nahlasuje totožné údaje viacerým orgánom štátnej správy a samosprávy. Jednotlivé orgány medzi sebou navzájom nekomunikujú a administratívna záťaž pre podnikateľské subjekty je neúmerne vysoká.

Náklady

Z predmetných ustanovení podnikateľovi vyplýva administratívna záťaž spojená s oznámením o zriadení prevádzky a s nahlásením otváracích hodín obci/mestskej časti.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Ohlasovacie povinnosti podnikateľských subjektov, za nesplnenie ktorých hrozia podnikateľovi vysoké sankcie.

Potreba väčšej výmeny informácii medzi jednotlivými orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Legislatíva

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Prínos

Čiastočné odbúranie časti neopodstatnených administratívnych nákladov vyplývajúcich z oznamovania zriadenia prevádzky a jeho nahlasovania.

Popis vybraných vplyvov

Realizácia opatrenia bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Celkovo sa znížia náklady na podnikateľské prostredie vo výške 64 659,46 eur. Podnikateľom sa zníži počet ohlasovacích povinností vo vzťahu k príslušným orgánom.

Podľa výročnej správy za rok 2017 zverejnenej na webovej stránke ÚVZ SR, bolo vydaných 5 449 rozhodnutí k návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky, z toho počet potravinových prevádzok možno odhadnúť na 1/3, t. j. 1816.

Podľa kalkulačky nákladov regulácie, splnenie ohlasovacej povinnosti predstavuje na jedného podnikateľa priemerné náklady vo výške 6 eur. Náklady na jedného podnikateľa vypustením  ohlasovacích povinností sú vo výške 6 až 12 eur v závislosti od charakteru prevádzky, resp. predmetu podnikania. Náklady na podnikateľské prostredie sú pri prevádzkach, ktorých predmetom podnikania sú potraviny – 21 792 eur a 21 798 eur, ktorých predmetom podnikania nie sú potraviny, t. j. celkovo 43 590 eur.

So splnením ohlasovacej povinnosti sú spojené aj cestovné náklady. Odhad MH SR je, že 2/3 povinností bolo splnených v papierovej podobe a 1/3 bola splnená elektronicky. Náklady na jedného podnikateľa pri papierovom podaní sú 5,80 eur. Celkové cestovné náklady sú 21 069,46 eur.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk