15. Zrušiť povinnosť odhlasovať sa ako zamestnávateľ zo zdravotnej poisťovne v prípade, že zamestnávateľ nemá zamestnaného zamestnanca v danej zdravotnej poisťovni

Odhlasovanie zamestnávateľa zo zdravotnej poisťovne

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.16

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MZ SR

 

Znenie opatrenia:

Zrušiť povinnosť odhlasovať sa ako zamestnávateľ zo zdravotnej poisťovne v prípade, že zamestnávateľ nemá zamestnaného zamestnanca v danej zdravotnej poisťovni.

 

Súčasný stav

V prípade, že zamestnávateľ stratí status zamestnávateľa, t. j. nezamestnáva žiadneho zamestnanca musí vykonať odhlášku zo zdravotnej poisťovne, resp. odhlásiť sa z príslušnej poisťovne v prípade, ak už v nej nemá poisteného žiadneho zamestnanca.

Popis záťaže

Vytvára to zbytočnú administratívnu záťaž podnikateľom, keď poisťovne môžu jednoznačne identifikovať, či má alebo nemá zamestnávateľ zamestnancov.

Náklady

Táto povinnosť je spojená s priamymi a nepriamymi administratívnymi povinnosťami. Je to najnákladnejšie v prípade nízkeho počtu zamestnancov, ktorí môžu mať rôzne zdravotné poisťovne a tak tieto odhlášky a opätovné prihlášky môžu byť na pravidelnej báze.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Zníženie administratívnych povinností podnikateľov a súkromných zdravotných poisťovní.

Termín splnenia opatrenia

31.12.2019

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

Uvedená skutočnosť priamo nevyplýva zo žiadneho ustanovenia zákona č. 580/2004 Z. z. MZ SR v tomto zmysle usmernilo zdravotné poisťovne. Zdravotné poisťovne deklarovali, že takéto oznámenie nebudú od zamestnávateľov požadovať.

Legislatíva

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v. n. p.

Prínos

Zníženie administratívnych povinností a nákladov pre zamestnávateľov najmä pre MSP.

Popis vybraných vplyvov

Za rok 2017 VšZP eviduje 15 847 prihlásených zamestnávateľov a 5 598 odhlásených zamestnávateľov. Všetky zdravotné poisťovne ročne evidujú takmer 9000 odhlášok zamestnávateľov. Pri priemernom čase 1 hodina na vyplnenie a zaslanie žiadosti o odhlásenie a priemernej hodinovej mzde 8,47 eur je zníženie administratívnych nákladov celého podnikateľského prostredia 76 230 eur. Odhadovaná časová záťaž súkromných zdravotných poisťovní na spracovanie žiadosti a vypracovanie odpovede je 15 min. Pri počte žiadosti 3300 za rok a priemernej hodinovej mzde sú náklady súkromných zdravotných poisťovní na vybavenie žiadosti 6 980 eur. Opatrenie spolu ušetrí administratívne náklady vo výške 83 217 eur.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk