16. Zefektívneniť a racionalizovať lekárske prehliadky vo vzťahu k pracovným činnostiam bez nadbytočných vyšetrení

Povinnosti v oblasti pracovnej zdravotnej služby

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.17

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA NESPLNENÁ

Gestor a spolugestori

MZ SR

 

Znenie opatrenia:

Zeefektívneniť a racionalizovať lekárske prehliadky vo vzťahu k pracovným činnostiam bez nadbytočných vyšetrení, ktoré sú finančne nákladné a ich opodstatnenosť je otázna.

 

Súčasný stav

Povinnosti zamestnávateľov v oblasti pracovnej zdravotnej služby sa síce upravili, ale nedošlo k naplneniu úplných cieľov, ktoré si predkladateľ na začiatku legislatívneho procesu stanovil, t. j. nedošlo k úplnej predpokladanej úspore finančných prostriedkov podnikateľských subjektov.

Súčasne sledujeme, že zamestnávatelia musia hradiť zamestnancom aj vyšetrenia, ktoré s danou expozíciou nesúvisia, resp. v prípade povinného zdravotného poistenia je vyžadovaná inak. Napr. každý, kto pracuje s počítačom, musí byť vyšetrený na EKG. Paradoxne, pri preventívnych prehliadkach sa to vyžaduje až po 40 rokoch života. V prípade psychickej pracovnej záťaže je povinnosť absolvovať aj laboratórne vyšetrenia, ktoré nemajú súvis s psychickým zaťažením. Zamestnanci, ktorí sú vodičmi motorového vozidla (napr. taxi), by mali absolvovať psychologické vyšetrenie. Ostatným vodičom stačí ísť na preventívnu prehliadku pred získaním vodičského preukazu. Pri prácach v hluku sa požaduje aj laboratórne vyšetrenia, ktoré nemajú súvislosť s vplyvom hluku na organizmus.

Popis záťaže

Finančná záťaž podnikateľov, ktorí musia hradiť dané vyšetrenia a súčasne finančne kompenzovať čas strávený danými vyšetreniami.

Náklady

Priame finančné náklady (úhrady daných vyšetrení ) a nepriame finančné náklady (finančná kompenzácia času stráveného na vyšetrení).

Dôvody na zmenu (argumenty)

Zníženie nepotrebných vyšetrení, ktoré s danou expozíciou nesúvisia, resp. sa snažia nahradiť povinné zdravotné poistenie.

Termín splnenia opatrenia

31. 12. 2019

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA NESPLNENÁ

MZ SR pripravilo rešerš informácií, podkladov a lekárskych prehliadok vo vzťahu k pracovným činnostiam aj z krajín EÚ. Konkrétne návrhy na zefektívnenie lekárskych prehliadok zatiaľ neboli pripravené. V prvej polovici roku 2020 sa predpokladá upraviť Odborné usmernenie MZ SR o náplni lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci, ak príde ku konsenzu a zhode odbornej verejnosti.

 

Legislatíva

vestník MZ SR: čiastka 29-38 zo dňa 2. 11. 2016

Prínos

Úspora priamych a nepriamych finančných nákladov podnikateľov pri plnení povinností v oblasti pracovnej zdravotnej služby.

Popis vybraných vplyvov

Opatrenie predstavuje pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, ktorý nie je možné vyčísliť vzhľadom na momentálne neznámy rozsah zmien.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk