18. Vytvoriť elektronické úložisko na účely zdieľania projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu

Projektová dokumentácia – vytvorenie úložiska

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.19

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SA PLNÍ

Gestor a spolugestori

MDV SR, ÚPVII

 

Znenie opatrenia:

V spolupráci s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu vytvoriť elektronické úložisko na účely zdieľania projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu.

 

Súčasný stav

Konanie o zmene v užívaní stavby začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka. Prílohou písomnej žiadosti je aj projektová dokumentácia, ktorú predkladá stavebník v listinnej podobe. Stavebný úrad určí, ktoré orgány majú vydať k projektovej dokumentácii stanovisko. Stavebník predkladá jednotlivo dotknutým orgánom projektovú dokumentáciu v písomnej podobe. Okruh dotknutých orgánov určuje na základe predloženej projektovej dokumentácie stavebný úrad až po podaní žiadosti.

Popis záťaže

So zmenou účelu užívania stavby súvisí povinnosť podnikateľa podať žiadosť na stavebný úrad. Súčasťou tejto žiadosti je aj predloženie projektovej dokumentácie a stanovísk od ďalších dotknutých orgánov – ktorých výpočet sa značne líši v závislosti od toho, ktorý stavebný úrad vedie takéto konanie a v závislosti od špecifík prevádzky. Jednotlivé stanoviská od dotknutých orgánov sa od podnikateľov vyžadujú napriek tomu, že stavebný úrad po obdržaní kompletnej dokumentácie od podnikateľa následne vyhlasuje miestne šetrenie, na ktoré opätovne prizve dotknuté orgány. Takýmto postupom dochádza k situácii kedy sa k tej istej prevádzke vyjadrujú dotknuté orgány duplicitne, v prípade RÚVZ, ktorý sa vyjadruje k prevádzke rovnako aj pred samotným uvedením do prevádzky, dokonca triplicitne.

V prípade, že sa vyzvané orgány nezúčastnia miestneho šetrenia (bežná prax), získava od nich podnikateľ záväzné stanoviská sám, a to v záujme zrýchlenia procesu  (potrebné je kontaktovanie orgánov, žiadosť o stanovisko, dohodnutie stretnutí, zabezpečenie obhliadky atď.). 

Náklady

So zmenou účelu stavby, ktorá súvisí s uvedením priestoru do prevádzky, vznikajú podnikateľom nasledovné náklady:

  • Priame finančné náklady spojené so správnym poplatkom za podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia k návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky vo výške 30 eur.
  • Administratívne náklady spojené s podaním žiadosti a predkladaním celého radu príloh, v zmysle zákonných požiadaviek.
  • Nepriame finančné náklady spojené s nutnosťou platiť napr. prenájom priestorov minimálne po dobu 30 dní, kým SÚ vydá rozhodnutie (v praxi SÚ potvrdzujú, že tieto konania spravidla trvajú oveľa dlhšie). Pred týmto momentom nemôže podnikateľ začať s prevádzkovaním zamýšľanej podnikateľskej činnosti.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Stavebník predkladá projektovú dokumentáciu každému orgánu jednotlivo v listinnej podobe. Projektová dokumentácia spolu s dokumentmi uvedenými v písmene c) vyhlášky „doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,“ tvoria prílohu žiadosti o začatie konania o zmene účelu stavby.

V súčasnosti stavebné úrady určia okruh dotknutých orgánov po podaní žiadosti, čo v aplikačnej praxi spôsobuje, že stavebníkovi nie je pred začatím konania známe, ktoré orgány bude musieť osloviť. Týmto postupom sa zároveň predlžuje čas stavebného konania. Negatívnym vplyvom je aj skutočnosť, že vo vzťahu k určeniu okruhu príloh tak vznikajú v postupe a rozhodovacej činnosti jednotlivých stavebných úradov neodôvodnené rozdiely.

Termín splnenia opatrenia

30. 06. 2020

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SA PLNÍ

Úloha je priamo premietnutá do pripravovaných projektov elektronizácie vo výstavbe [ISVS   Registre Informačného systému o výstavbe (Registre ISV) a ISVS – Elektronické úložisko projektovej dokumentácie (EÚPD)]. Cieľom projektu EÚPD je vybudovanie úložiska projektovej dokumentácie, ktoré zabezpečí zdieľanie projektovej dokumentácie v rámci stavebných konaní všetkým dotknutým inštitúciám a orgánom, čo prinesie urýchlenie a zjednodušenie prípravy samotnej projektovej dokumentácie, ako aj schvaľovania stavebných zámerov. Údaje ukladané v systéme budú podkladom pre samostatné konania, prístup k nim bude v súlade s metodickým riadením, s poskytovaním údajov pre plnenie princípu jedenkrát a dosť, a tým sa zabezpečí aj plnenie zákona proti byrokracii. Integráciou do registrov autorizovaných osôb môže systém zvýšiť kvalitu stavieb kontrolou projektantov uvedených v projektovej dokumentácii. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“) ako sprostredkovateľský orgán pre informatizáciu spoločnosti vyhlásil dopytovú výzvu č. OPII-2019/7/6-DOP na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (žiadosť o NFP) so zameraním na „Manažment údajov inštitúcií verejnej správy“ a na základe uvedenej výzvy sa v súčasnosti finalizuje žiadosť o NFP na vytvorenie elektronického úložiska projektovej dokumentácie, ktorá je nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie finančného krytia pre celý projekt, a tým aj pre úspešné splnenie úlohy. Úloha sa plní.

 

Legislatíva

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (§ 85)

Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (§ 21)

Prínos

Skrátenie času trvania stavebného konania.

Eliminácia situácií, ktoré majú vplyv na neúmerné predlžovanie stavebného konania.

Stavebník pred podaním žiadosti o začatie konania požiada o vypracovanie projektovej dokumentácie projektanta, ktorý posúdi, ktoré stanoviská dotknutých orgánov sú potrebné. Odborné posúdenie zabezpečuje projektant, ktorý prostredníctvom úložiska priamo osloví dotknuté orgány so žiadosťou o stanovisko. Prínosom je odborné posúdenie, ktorým sa určí okruh dotknutých orgánov.

Pozitívnym prínosom je elektronické nahratie projektovej dokumentácie, čím sa znížia časové a finančné náklady podnikateľom súvisiace s ich osobným predkladaním jednotlivým úradom.

Popis vybraných vplyvov

Realizácia opatrenia bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.

Pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie vyplývajú z predpokladaného zrýchlenia konaní vedených stavebných úradmi, skrátenia času získania stavebných povolení, zavedenia elektronického úložiska pre nahratie projektovej dokumentácie, ktoré nie je možné v súčasnosti kvantifikovať.

Opatrenie bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy z dôvodu potreby investícií na vytvorenie elektronického úložiska.

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk